Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke geacht kunnen worden een deel van de akte uit te maken en •ilzoo in eigenlijken zin tot de akte behooren, niet echter op die, welke wèl op hetzelfde papier geschreven zijn, doch op den inhoud der akte geen invloed vermogen uit te oefenen, en, terwijl zij van de akte zelve geenerlei bestanddeel uitmaken, alleen kunnen dienen om het overzicht of de lezing er van gemakkelijk tc maken, gelijk o. a. ook met eene bloote herhaling van 't slotwoord der bladzijde of de nummering van deze het geval is. Dusdanige bijschriften, die, in de afschriften toch ook niet zouden worden overgenomen, kunnen niet geacht worden in den zin der wet een regel van eene akte of bladzijde te vormen.

Arr. 10 Febr. 1893 W. 6304, P. W. 8374, VV. N. A. 1217- vern Rb Leeuwarden 1 Dec. .892 VV. N. A. 1203: als regel is te beschouwen elke getrokken of denkbeeldige lijn, waarop woorden of letters voorkomen, waarvan doorhaling mogelijk is; mitsdien is ook als regel aan te merken de lijn, waar staat geschreven het transport van de aan het slot der vorige bladzijde gedane optelling. J °

De handteekening geplaatst onder een regel, moet voor een regel geteld worden, omdat de wet niet onderscheidt, wat geschreven is en zulks te recht, omdat ook in dat geschrevene eene verandering mogelijk is.

Arr. 18 Dec. 1885 W. 5253 verm. in aant. 8. Cf. Loke, Handboek 2e dr 166vern. Kb. Alkmaar 17 Hept. 1885: tot de regels eener akte behooren alleen die gedeelten, waarbij de notaris liet voor hem gebeurde relateert.

O. Het woord „akte" beteekent weliswaar in het B. W. nu eens eene handeling dan eens een geschrift, maar in art. 3(5 heeft het onmiskenbaar de beteekenis van geschrift.

hene boedelbeschrijving, als geheel beschouwd, is wel eene enkele handeling, maar bestaat daarom niet noodzakelijk altijd uit een enkel geschrift, maar kan bestaan en bestaat gewoonlijk uit meer dan één deel dier handeling, welke deelen dan op zich zelve ieder een geheel vormen als geschrift en in dien zin ieder eene akte zijn. Immers reeds het gedeelte der boedelbeschrijving, dat op den eersten dag is in geschrift gebracht, levert volledig bewijs op van den inhoud daarvan, evenals zulks het geval is, met hetgeen op elk der volgende dagen is in geschrift gebracht ten aanzien van het alsdan beschrevene, al hetwelk geheel

mii'hkkls, Wet Xotnrisawbt.

Sluiten