Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. _ Miss. 10 Oct. 1843 n». 29, Kes. 20 Oct. 1843 n°. 98 P. W. 1/1844 p. 47, T. v. R. I 95, 107, R. en W. I 86: bij do minste afwijking van het formulier in het 4e lid voorgeschreven en hetwelk onder het uit te geven uittreksel moet worden gesteld, beloopt de notaris boete. (Zie omtrent het constateeren der overtreding dezelfde Miss. verm. sub art. 59 aant. 8)

Aangezien bij de wet geen formulier is vastgesteld voor hetgeen door de notarissen onder de door hen uit te geven afschriften behoort te worden gesteld, zoo is zulks geheel aan hunne eigene beoordeeling overgelaten; uit de analogie der wet kan wel worden afgeleid, dat zulks gelijksoortig zal moeten zijn aan het voor uittreksels vastgesteld formulier, doch daaruit volgt nog niet dat, bij afwijking, de bij het 4e lid bepaalde boete zou kunnen worden toegepast.

O. Door de vermelding op de minuut van den persoon, aan wien de uitgifte der eerste grosse is geschied, maar niet van hem, ten wiens verzoeke die uitgifte plaats had, is aan de wet voldaan, vermits het hare bedoeling is te doen blijken ten wiens behoeve de grosse is afgegeven en in wiens handen dat stuk is gegaan, welk doel in dezen volkomen is bereikt, al zijn niet letterlijk de woorden der wet overgenomen.

Rb. 's Bosch 21 Jan. 1870, P. W. 5936, W. N. A. 106, R. W. v. N. 120.N .R.B. XXII 381, 8. v. E. 287 (2e dr.).

In gelijken zin :

— Miss. 14 Febr. 1872 n'>. 130 en Miss. 28 Febr. 1872 n". 63, P. W, 6147, \y. N. A. 189, R. W. v. N. 174, S. v. F,. 287 (2e dr ), warrbjj tevens is beslist, dat de not. ook in de aanteekening van de uitgifte eener eerste grosse op de minuut eener akte van schuldbekentenis, verkoop enz. den persoon, ten wiens verzoeke de eerste grosse wordt uitgegeven, raag aanduiden niet door zijn naam maar door de hoedanigheid, waarin die persoon bij de akte heeft gehandeld b.v.: srhuldeischer, verkooper, zonder dat deze bij name zijn genoemd ; hieruit toch bljjkt even overtuigend, dat de eerste grosse aan den rechthebbende is uitgegeven, als wanneer het voorschrift van art. 40 sacramenteel gevolgd is.

fl. Het uitleveren eener grosse is eene op zich zelf staande daad, van het verlijden der akte wel te onderscheiden, maar niettemin tot het ministerie van den notaris behoorende en waarvoor aan deze een honorarium en verschotten verschuldigd zijn, onafhankelijk van die op dat verlijden gerezen.

De belanghebbende die zoodanige grosse aanvraagt, is alleen uitdien

Sluiten