Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET 0I> HET notarisambt. artt. 40-41.

hoofde niet alleen voor de kosten der uitgifte aansprakelijk, maar kan de werkelijke uitgifte niet vorderen, tenzij tegen betaling dier kosten.

Kb. Breda 7 Oot. 1856 VV. 1808, N. R. LV § 77, 379, vgl. bovendien omtrent dit vonnis het aangeteukende sub art. 8 der Tariefwct.

In gelijken zin :

Rb. s Bosch 1 April 1881 W. 4670, R. W. v. X. 423, W. N. A. 634, S. v. E. p. 38 (3e dr.): de ambtenaar is niet verplicht het afschrift gereed te maken op eene eenvoudige bereidverklaring tot betaling der kosten, dus op crediet, maar is bevoegd te vorderen, dat hem de kosten worden voldaan, alvorens hij zijnerzijds de onkosten gaat maken, die het opmaken van het afschrift medebrengt.

Vgl. Arr. 1 Febr. 1856 verm. sub art. 6 aant. 1.

Art. 41.

De notarissen mogen, met uitzondering van eenen aan hen in bewaring gegeven olographischen uitersten wil. geene minuut hoegenaamd uit hunne handen geven, anders dan in de gevallen bij de wet voorzien en krachtens een vonnis of bevelschrift van deu regter, met inachtneming uer bepalingen, bij het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering en dat van Strafvordering voorgeschreven (Rv 187 189, Sv. 279.)

fl Weliswaar wordt „minuut" in sommige artt. der wet o. a. art. 38 in den engeren zin des woords gebezigd van de ten overstaan van een notaris verleden akten en worden dan ook bij de artt. 5, 53 en 56 nevens elkander vermeld de minuten van den notaris en de aan hem in bewaring gegeven stukken, zoo komt echter meermalen, met name in het geheele 5e hoofdstuk, het woord minuut in eene meer algemeene beteekenis voor en omvat het mede de aan den notaris in bewaring gegeven stukken; er worden dan ook bij art. 40 nevens elkander genoemd de minuten en de ten kantore van den notaris als minuten nedergelegde akten.

Bepaaldelijk toonen in art. 41 de onmiddelijk voorafgaande woorden: „met uitzondering van eenen aan hen in bewaring gegeven olographischen uitersten wil" aan, dat de daarop volgende „geene minuut hoegenaamd" aldaar niet kunnen worden beperkt tot eigenlijk gezegde minuten van

MICHF.ELS, Wet Xotarisambt.

Sluiten