Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET OP HET NOTARISAMBT. AKT. 45.

Art. 45.

Ieder notaris moet een zegel hebben, bevattende het Koninklijk wapen en in het randschrift de eerste letters der voornamen, den naam. het ambt en de standplaats van den notaris.

Alle door hem uit te geven akten, grossen, afschriften en uittreksels zullen een afdruk van dat zegel dragen, en daarmede zal alle aanhechting van stukken geschieden; op eene boete van ten hoogste tien gulden voor iedere overtreding.

t. Het feit, dat een notaris eene niet van zijn zegel voorziene in originali verledene akte, welke aan eene andere aangehecht is, onder zijne minuten heeft, is op zich zelf niet strafbaar, maar uit dit feit kan toch zeer goed door den rechter de gevolgtrekking gemaakt worden, dat die akte, in dien staat, moet uitgegeven zijn, of in den zin der wet geacht worden uitgegeven te zijn, en dergelijke gevolgtrekking mag door den rechter zelfstandig gemaakt worden, al mag zij, door een getuige gemaakt, niet als getuigenis gelden.

Conclusie adv.-gen. Smits bij arr. 13 Febr. 1874 W. 3700, v. d. H. O. Z. XXVIII 40, W. X. A. 229; vern. Rb. Maastricht 6 Deo. 1873 en verwijzend naar Pr. Hof Limburg.

De afdruk van het zegel van den notaris wordt niet vereischt voor akten, welke in zijn kantoor blijven, zoodat ook dc enkele aanhechting aan eene akte van scheiding van eene akte van volmacht, in brevet verleden, niet daarstelt uitgifte van deze, van den zegelafdruk niet voorziene, akte van volmacht.

Pr. Hof Limburg 11 Mei 1874 W. 3729, W. X. A. 242, lt. W. v. N. 211. — Dcc. 19 Aug. 1843 n°. 22 P. W. 1/1844 p. 46, T. v. R. I 103: do not. is niet gehouden het zegel op de akte te stellen, vóórdat dezelve ter registratie wordt aangeboden, maar eerst dan, wanneer hjj dezelve uitgeeft. Cf. Res. 29 Febr. 1844 n°. 123 I'. W. 2/1844 p. 35, Res. 27 Maart 1844 n". 50 P. W. 1/1845 p. 36, Corr. IV 35, S. v. E. 306 (2e dr.).

2. — Circ. Min. v. Just. 2 Sept. 1842 W. 319, P. W. 1/1844, 46, R. 11. V 144, R. en W. I 87, S. v. E. 306 (2e dr.), het zegel moet hetzelfde wapen voeren, als dat hetwelk in September 1816 aan de verschillende rechterlijke colleges is kenbaar gemaakt en hetzelve moet voorzien zijn van twee leeuwen als schildhouders en van de woorden ,,Je Maintiendrai"; Vgl. ook K. B. 24 Aug. 1815 S. n°. 46.

Zie over de geschiedenis van het ambtszegel W. X. A. 610.

3. — Res. 6 Febr. 1884 n°. 13 P. W. 7065, R. W. v. X, 538: het ambtszegel strekt tot waarborg voor do authenticiteit der stukken, welke door den notaris krachtens

Sluiten