Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 60.

lot bepaling der hoegrootheid en vorm van taxatie van het honorarium der notarissen, gelijk mede van de verschotten, welke aan hen in rekening zullen worden verleden, zal, bij reglement van openbaar bestuur, een tarief worden, vastgesteld. / 's aan de notarissen niet geoorloofd om voor de werkzaamheden, welke door "hen als zoodanig worden verrigt, eenige andere belooning, onder welke benaming ook, in rekening te brengen, dan die welke bij het tarief is bepaald.

Binnen den tijd van drie jaren na deszelfs invoering, zal dit tarief bij eene wet geregeld worden.

1. De overeenkomst, volgens welke de notaris de percenten, door de koopers bij een publieken verkoop van onr. goed boven de koopsom te betalen tot goedmaking der kosten, voor zich zoude mogen behouden in voldoening van salaris en verschotten, zoude zijn in strijd met het art. en mitsdien nietig.

Kb. Dordrecht 31 Dec. 18(>0 W. 2276, (Jorr. XXXIV ; Cf. Kb. Rotterdam 26 Maart 1873 W. 3582, P. v. J. 1873, 6, \\. N. A. 172, N. K. B. I 378, N. N. XII 346, R. W. v. N. 176, S. v. E. 425 (2e dr.): ook al bestond er een algemeen en niet speciaal Amsterdamsch gebruik, volgens hetwelk de notaris zich bedingt zeker getal procenten van de opbrengst van een ten zijnen overstaan te verkoopen perceel, is zoodanig gebruik als in strijd met art. 60 al. 2 in verband met de wet van 31 Maart 1847 S. n1». 12 nietig.

Rb. Amsterdam 13 Jan. 1841 W. 168 veroordeelde den notaris om rekening en verantwoording te doen van de door hem bij den verkoop van vaste goederen van de koopers ontvangen 10 pCt., zulks ten einde te komen tot de wetenschap van het salaris van den notaris.

Res. 7 Mei 1847 n". 26 T. v. R. 11 263, li. en YV. III 156: de ambtenaren der registratie moeten een nauwkeurig toezicht houden op alle ter registratie aangeboden akten, houdende voorwaarden van openbare verkoopingen, zoo mede van verhuring of verpachting van onr. goederen en om bepaaldelijk toe te zien ot daarin ook bedingen worden gemaakt krachtens welke de koopers, huurders of pachters zouden kunnen worden verplicht tot het doen van betaling van welken aard ook aan den met de verkooping, verhuring of verpachting belasten notaris, en zulks hetzij ten behoeve van de verkoopers, verhuurders of verpachters hetzij ten behoeve van de notarissen, en moeten bij het bevinden daarvan kennis geven aan den Officier van Justitie.

Vgl. het aanget. sub art. 22.

Sluiten