Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET O]' HET NOTARISAMBT, ARTT. 64—65.

in het algemeen al die werkzaamheden verrigten, waartoe de overleden, ontslagen, verplaatste of afgezette notaris, indien hij nog in leven of in betrekking ware, bevoegd en verpligt zoude zijn geweest.

Hij zal van de door hem overgenomen minuten, registers en repertoria een summieren staat opmaken, en een dubbel van dien, binnen den tijd van zes weken nadat hem de beschikking der regtbank, waarbi j hij wordt aangewezen, zal zijn bekend gemaakt, nederleggen ter griffie van de arrondissements-regtbank, op verbeurte eener boete van ten hoogste tien gulden voor iedere ingegane week verzuim.

Op verbeurte eener gelijke boete, zal de aangewezen notaris binnen denzelfden termijn een door hem geteekend afschrift van dien staat moeten overhandigen aan den bewindvoerder in den boedel van den overleden of van den ontslagen, verplaatsten of afgezetten notaris.

Indien de nederlegging of de overhandiging, in het 2de en 3de lid vermeld, niet binnen den tijd van drie maanden, nadat hem de beschikking der regtbank, waarbij hij wordt aangewezen, zal zijn bekend gemaakt, heeft plaats gehad, zal de notaris voor dien tijd van drie maanden in zijne bediening worden geschorst, en indien zulks voor het eindigen van den duur der schorsing nog niet is geschied, daarvan worden ontzet.

|. —Aanscbr. Min. v. Fin. Febr. 1843 n". 2I> P. . 1/1844 p. 44, S. v. E. 3tid (2e di-.): al de minuten ook die, waarvan de overleden notaris slechts de bewaarder was moeten in één staat worden vermeld.

In den summieren staat kan, ten aanzien der overgenomen minuten, door aanduiding van derzelver jaartal en nommers zeer gevoegelijk aan de repertoires worden gerefereerd, met uitdrukkelijke en omstandige vermelding van zoodanige minuten, welke mochten ontbreken, zooals dat voor een ander geval, bij art. 67 der wet is voorzien.

2. Vgl. ten aanzien van het overbrengen ter griffie van het dubbel van het repertorium het aanget. sub art. 48 aant. 1.

Art. 65.

l)e minuten, registers, repertoria en verdere aan den overleden, ontslagen, verplaatsten of afgezetten notaris in bewaring gegeven en door den aangewezen notaris overgenomen stukken zullen voorloopig onder den alzoo aangewezen notaris blijven berusten, totdat in de plaats van den overleden, ontslagen, verplaatsten of afgezetten notaris een ander zal zijn benoemd, in welk geval hij al de door hem overgenomen

Sluiten