Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET Ol' hkt notabisamht. artt. 69 — 70.

zal mogen worden gebragt, anders dan in de gevallen bij art. 41 vermeld, op strafte eener boete van vijftig gulden bij iedere overtreding.

2°. een notaris, bestemd om bij afwezigheid, schorsing, ontzetting, ontslag, verplaatsing of overlijden van den sub 1°. bedoelden notaris, dezen tijdelijk onder gelijke gehoudenheid te vervangen.

Deze vervanging duurt bij afwezigheid of schorsing gedurende den geheelen tijd daarvan, en in de overige gevallen totdat door de regtbank, na verhoor van het openbaar ministerie, een ander als bewaarder zal zijn aangewezen, ten welken einde de plaatsvervanger gehouden zal zijn, zoodra hij als zoodanig optreedt, daarvan onmiddellijk aan het openbaar ministerie kennis te geven.

De aanwijzing door de regtbank geschiedt voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren, doch kan op verzoek of met toestemming van den betrokken notaris, na verhoor van het openbaar ministerie, telkens voor denzelfden termi jn worden verlengd.

Gewijzigd bij art. 11 der wet van <> Mei 1878 (Stbl. n°. 29).

'• — Res. 28 Jan. 1884 n^. 33 1'. \V. 7091, R. W. v. N. 550: bij de overneming, bedoeld in art. 69, wordt de opmaking van een proces-verbaal niet voorgeschreven. Op grond daarvan moet liet er voor gehouden worden, dat in het geval van genoemd art. liet algemeen belang bij de opmaking van hun proc.-verb. niet is betrokken en dat het pr.-verb. — zoo het wordt opgemaakt — eenig en alleen strekt in het bijzonder belang van den optredenden en den aftredenden notaris; daarom kan men voor dit proc.-verb. volstaan met een formaatzegel van minstens f 0.25, terwijl het aan geen verplichte registratie onderworpen is; zoo het wordt aangeboden dan f 1.20.

Vgl. omtrent de processen-verbaal van artt. 64, 67 en 71 Zegelwet art. 27 A n". 56.

2. —Miss. 15 Jan. 1870 n°. 59 P. W. 5721: de not., aan wien de bewaring is opgedragen, is verplicht om de zich in de algemeene bewaarplaats bevindende minuten (testamenten) te doen registreeren aan het kantoor binnen welks kring hij woont.

Art. 70.

Al de zich in een arrondissement in openbare bewaarplaatsen bevindende minuten van overleden of ontslagen notarissen, zullen binnen den tijd van zes maanden na het in werking brengen dezer wet, naar de in dat arrondissement opgerigte bewaarplaats worden overgebragt.

Micheels, Wet Notarisambt.

8

Sluiten