Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Air. 6 April 18S3 W. 4901, N. li. CXXXIII § 53, 358, v. «1. H. G. Z. XXXIN 104, W. X. A. 709, R. W. v. N. 473; bev. Rb. Uroningen 20 Juni 1883; bev. Ktg. Groningen 13 Febr. 1882 W. 4805: niet de not. maar de verkooper is verplicht aan den kooper opgave te doen van alle bevoorrechte schulden die op het schip rusten; de not., die op de desbetreffende vraag van den kooper heeft geantwoord, dat er geen dergelijke schulden op rusten, heeft wel onvoorzichtig gehandeld, doch is niet aansprakelijk voor de schade, ontstaan door executie van liet verkochte schip.

2 Het art. stelt de aansprakelijkheid van den notaris tot schadevergoeding afhankelijk (buiten de gevallen, bij de wet uitdrukkelijk bepaald) van de omstandigheid, dat de akten, voor hem verleden, uithoofde van gebrek in den vorm in rechte worden vernietigd of geoordeeld worden slechts als onderhandsche akten te kunnen gelden, en dan nog is die veroordeeling aan den rechter overgelaten.

Arr. 7 Xov. 1851 W. 1283, X. R. XL «j 33, 146, v. d. H. 15. R. XIII 204, T. v. R. VI 16; bev. Prov. Hof Groningen 4 Febr. 1851 VV. 1283, T. v. R. VI 12: uit het art. blijkt, dat behalve het geval van bedrog of list of uitdrukkelijke bepaling der wet, de not. alleen verantwoordelijk gesteld is voor de validiteit der vormen, waarin de door partjjen verlangde akten door hem zijn opgemaakt en niet voor de bestaanbaarheid in rechte van elke beschikking oi' bepaling op zich zelve en afzonderlijk beschouwd, welke die partijen in de akte willen opgenomen hebben; immers het art. laat alleen eene veroordeeling tot schadevergoeding toe, als de akten uithoofde van gebrek in den vorm vernietigd worden en geenszins als een gedeelte dier akten, anders in wettigen vorm opgemaakt en valabel, vernietigd wordt, als niet geldig in de akten opgenomen, zoodat hij niet verantwoordelijk is, als hij partijen niet gewaarschuwd heeft, dat eene bepaling uit het door hen verlangde liawelijkscontraet niet valabel daarin kan worden opgenomen; maar hij is volgens de wet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen werk in het geval, dat hij de van hem verlangde akte niet in den wettelijken vorm heeft opgemaakt; vern. Rb. Winschoten 19 Dee. 1849 W. 1283, hieronder verm.

In gelijken zin:

Rb. Roermond 12 Mei 1853 W. 1444, R. en W. VIII 459: uit het art. volgt, dat geen verantwoordelijkheid bestaat dan in bijzonder voorziene gevallen (art. 21, 24, 34, 35, 30, 42) en in de algemeene gevallen bij het art. voorzien n.1., wanneer eene akte, uit hoofde van gebrek in den vorm in rechte wordt vernietigd of geoordeeld wordt slechts als onderhandsch geschrift te kunnen gelden, of wanneer notarissen bedrog of list hebben gebezigd.

Sluiten