Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WKT <>!• HET NOTARISAMBT. AKTT. 73—74.

tot diens zaakwaarnemer heeft gesteld, ook al heeft hij de verleende hypotheek doen inschrijven namens zjjn cliënt. Vgl. ook W. 531!), waar het vonnis der Rb. wordt aangevallen op grond, dat de artt. 1401—1403 B. W. uitdrukkelijk op den not. van toepassing zijn verklaard, wanneer hij niet alleen als instrumenteerend, maar ook als zelf handelend persoon is opgetreden en het dus zijn plicht is partijen in te lichten omtrent de wettigheid der hypothecaire inschrijvingen.

fi. De Fransche en Belgische jurisprudentie neemt over het algemeen, buiten de aansprakelijkheid van den notaris, die als lasthebber heeft gehandeld, ook eene aansprakelijkheid van den notaris aan voor het juist inlichten van partijen omtrent de gevolgen hunner overeenkomsten.

Hof Parijs 11 Deo. 1884 W. X. A. SÜ6; Rb. Brussel 6 Aug. 1884 W. N. A. 806: Hof v. appel Brussel 2S April 1887 W. X. A. 926: Rb. Gent 16 Xov. 1887 "\V. X. A. 973; Rb. Dendermonde 13 Juli 1889 W. X. A. 1033; Rb. Brussel 10 Febr. 1891 W. X. A. 1148; ltb. Antwerpen 11 Dec. 1891 \V. X. A. 1151.

Pr. H. v. Cass. 17 Juli 1872 VV. X. A. 179, ook verin, sub art. 22 aant. 4: de clausule, dat de verantwoordelijkheid van den notaris wordt opgeheven, is nietig.

Litteratuur :

Mr. M. \V. F. Treub; over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van den notaris, Den Haag 1887, aang. R. Mag. VI 347, W. X. A. 918.

Mr. A. J. Wijnstroom ; de privaatrechtelijke verantwoordelijkheid van den notaris voor den vorm en den inhoud zijner akten, prft. Leiden 1860.

Mr. L. J. G. vax Ogtrop ; de verantwoordelijkheid van notarissen voor nietigheid van testamenten voor hen verleden, prft. Leiden 1864 aar.g. X. X. IV 48.

Mr. A. 8. vax Xifrop ; de verantwoordelijkheid der notarissen, zooals die in het aanhangig wetsontwerp is vastgesteld, getoetst aan bet bestaande recht en de ware rechtsbeginselen, 's-Gravenhage 1842 aang. R. B. IV 272, 469, W. 287.

Art. 74.

Tot tijd en wyle het bij art. t>0 der wet vermelde tarief zal zijn vastgesteld en in werking gebragt, zullen de notarissen hun honorarium op den thans bestaanden voet blijven berekenen en hunne declaratiën zullen, in geval van verschil daarover, door den voorzitter der regtbank van het arrondissement, waarin hunne standplaats is gevestigd, worden getaxeerd.

Sluiten