Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAHIKFWKT. AltT. 1.

Zie —betreffende <l«' geschiedenis der wet en de gewisselde stukken — S. v. K. ('2" dr.) pag. 395 en v. (3e dr.) pag. 330 en v.;

Mem. van Toel.: met het oog op art. (>•), in verband met art. 1 en <i der W • v. 9 Juli i812, behoorde hij de onderhavige wet alleen te worden bepaald de hoegrootheid van het honorarium der notarissen voor akten, welke ten hunnen overstaan worden verleden en voor de grossen, afschriften en uittreksels, welke daarvan of van andere akten en stukken door hen worden gemaakt en uitgegeven. mitsgaders voor zoodanige verrichtingen, welke geacht kunnen worden daarmede iu onmiddellijk verhand te staan.

.I. van hen Honf.rt Thz.: het tarief van het honorarium der notarissen, vastgesteld liij de W. v. 31 Maart 1847, S. n'. 12 en in verband beschouwd met en toegelicht door de daarop gehoudene beraadslagingen; 's-liravenbage, Gebr. Itelinfante. 1847. Aangek, iu . 81.».

Mi. Achterberg \V. X. A. 11G4—1166, 1109—1171. W. C. t;. H. I!roekm.\n, l!. en W.XVI 183.

Ygl. ook \Y. X. A. 488, 602, 00:t, (Kt. ti'.l, 104, 413, 415, 1110, 1112,1145,1146. Ygl. ook het aanget. sub art. 00 AY. Xot. A. en sub art. IS.

1. Het tarief laat niet toe om aan notarissen belooningen toe te kennen voor verrichtingen, welke het gevolg zijn van werkzaamheden waartoe de notaris volgens de wet gehouden is, zooals het repertorieeren, het zorgen voor de registratie en overschrijving.

(Yoor het geven van inlichtingen door den notaris kan, indien daartoe geen last is gegeven, geen belooning aan den Staat in rekening worden gebracht).

Miss. 3t» Mei 1871, n°. 17 1'. \Y. 5942 X. X. XIY 251 ;

Miss. 22 Xov. 1872n*.2'l 1WY.0240: voor aanteekeuing op het repertoire kan door notarissen, griffiers en deurwaarder niets iu rekening gebracht worden, omdat het houden van repertoire tot de wettige verplichtingen dier ambtenaren behoort (art. 49 \Y. 22 Friru. VII) en daarvoor niets bij de tariefwet is toegelegd.

In gelijken zin: Sannes \\. N. A. "27, S. v. K. (3e dr.) 349, Mem. v. B. bij art. 5.

Anders:

Mr. .1. d'Aulnis, Themis 1883, 401, ten betooge, dat de not. ook voor het aanbieden eener ten zijnen overstaan verleden akte salaris mag in rekening brengen; waartegen \Y. 4908, \Y. X. A. 727.

Y'gl. art. 8 aant. 2.

2. Circ. 12 Juni 1847 n°. 53 supr. cit.: de notarissen, volgens art. 1 der \Y. Xot. A. openbare ambtenaren, maken zich als zoodanig schuldig, wanneer zij voor werkzaamheden, welke door hen «/# notrtrixson worden verricht, booger hono-

Sluiten