Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIEFWKT. ARTT. 1—

rarium vorderen of ontvangen dan aan hen bij de wet is toegekend; art. 50 W. Not. A. is in die gevallen toepasselijk.

Miss. :w April 1845 n". 10t», Res. 24 Mei 1843 n». 94, I'. W 2/1845 n* 147 • b.| ontdekking moeten do ambtenaren der reg. daarvan geen proces-verbaal opmaken n.aar eenvoudig schriftelijk kennis geven aan den Ofïlcier v. Justitie, ten einde deze klim ptreden overeenkomstig de wet.

3. Indien het verlangen ,1e,- partijen tot het maken eener minuut niet uit de

"k,e hl"Jkt' k"nu,•" v°0'' afschriften „en, kost™, dus ook niet die der

zegel», ui rekening worden gebracht.

S. \. K. (2e dr.) pag. 414.

Art. 2.

Aan de notarissen is verschuldigd:

«. voor protesten van niet-acceptatie of niet-betaling van wissels, orderbil"Z ' " dol'ëelijken (kopij en overschrijving op het register daaronder begrepen) / 3.00; en voor akten van interventie aan den voet der protesten /' 0.75;

b. voor akten inhoudende aanbod van betaling of consignatie van aangebodene, doch niet aangenomene gelden, de afschriften daaronder begrepen /W.;

<■. voor iederen getuige hij do in dit artikel vernielde akten f 0.25.

De notaris, die zich tot het doen van eenige d.-. hij dit artikel bedoelde verrichtingen, huiten zijne woonplaats begeeft, berekent, boven het aan hem voor die verrigtmg toegekend honorarium, voor den tijd tot de heen en weder re,ze benoodigd, mitsgaders voor ,1e kosten aan het transport verbonden, f 1.00 voor iedere vijf mijlen afstand tusschen zijne woonplaats en de plaats waar de verrigting geschiedt, zonder voor de terugreis te kunnen rekenen.

Het gedeelte van vijf mijlen, wanneer hetzelve minder dan de helft bedraagt wordt niet berekend; doch dien afstand te boven gaande, geldt hetzelve voor volle vijl mijlen.

Indien eenige der hij dit artikel bedoelde verrigtingen in dezelfde zaak op onderscheidene in dezelfde rigting gelegene plaatsen geschieden, wordt alleen de afstand naar de verst gelegene plaats in aanmerking genomen.

^ooi ms" en transl,01'tkosten van ieder der getuigen wordt de helft van het hierboven bepaalde berekend.

Art. 3.

Aoor alle akten waarvan volgens de wet minuut moet worden opgemaakt, berekenen de notarissen hun honorarium hij vacatiën. Het bedrag daarvan

Sluiten