Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tariekwkt. art. i.

de daarmede in verband staande verordeningen, gelijkelijk met de griffier» en deurwaarders bevoegd zijn ; voorts nog hij openbaren verkoop van schepen en vaartuigen, grooter dan tien lasten, alles op den prijs waarvoor de goederen zijn toegewezen :

wanneer de prijs de som van I' 3000 of minder bedraagt, één ten honderd :

vin sommen hoven de f 3000 tot t' 10.000. een half ten honderd van het hoogere ;

van sommen hoven de 1' 10.(100 tot f 25.000, een vierde ten honderd van het hoogere;

van sommen l>o\en de 1' 25.(100, onbepaald tot welk eene som, een achtste teil honderd van het hoogere.

Hij gelijktijdigen verkoop van verschillende pereeelen, ten verzoeke van dezelfde belanghebbenden, bepalen de prijzen, te zamen genomen, de evenredigheid deiafdaling in de percentsgewijze belooning.

h. bij openbare verhuring of verpachting, een half ten honderd van den liuurof pachtsprijs.

In geval van verhuring of verpachting voor meer dan twee jaren, wordt dit evenredige loon over het bedrag van den huur- of pachtprijs der twee eerste jaren teil volle, en over dat der volgende jaren voor de helft berekend.

f 1- Eene overeenkomst, waarbij een notaris zich bedingt zeker getal procenten van de opbrengst van een te zijnen overstaan te verkoopen perceel, is, als in strijd niet de wet op bet Not.ainbt betreffende de daarbij voorgeschrevene wijze van berekening van honoraria en verschotten krachteloos.

Ilb. Itotterdain 26 Maart 1873, \V. 3582, ook verin, sub art. tK) W. Xot. A. aant. 1 ; vgl. ook de jurisprud. sub art. 22, aant. 3 en sub art. öO W. Not. A.

In gelijken zin :

Mem. v. Toel. bij art. 4, S. v. E. (2e dr.) 425: uit de bedingen, waarbij ter bestrijding der kosten wordt bepaald dat door de koopers enz. zekere percenten zullen moeten worden betaald kan alleen ontstaan eene verbintenis tusschen de verkoopers en de koopers, waaruit voor de notarissen nimmer eenige rechten kunnen ontstaan of erkend worden, evenmin als zij immer uit eene ten hunnen overstaan verledene akte een titel van vordering hoegenaamd kunnen ontlecnen.

Anders:

S. v. K. (3e dr.) 341 : het is wel geoorloofd dat iemand niet den notaris een accoord aangaat omtrent de berekening van salaris en kosten ; Min. v. •lust. Smidt in de Ie Kamer 1878, S. v. E. t. a. p.: dergelijke overeenkomst

Sluiten