Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIKKWKT. AKTT. »>—8.

Art. 6.

Behalve tic kosten der gebruikte zegels en «Ie betaalde registratie-regten en briefpoilen, wordt aan de notarissen als verschot iu rekening geleden, voor Itelooning aan getuigen te betalen, voor iedere vacatie bij het verlijden van akten niet in art. 2 genoemd, ol' bij andere werkzaamheden, voor elk uur of gedeelte daarvan /' 0.25 voor iederen getuige.

Deze belooning mag nimmer meer dan f 1.50 voor iederen getuige op ééuen dag bij eene en dezelfde akte of verrigting bedragen.

1. De behandeling der vraag, of een not. al dan niet geacht moet worden jegens de belanghebbenden aansprakelijk te zijn wegens te veel gehevene rechten, ten gevolge van achteloosheid of dwaling in de redactie der akte, en dus van een quaestio facti afhankelijk, ligt geheel buiten de grenzen van het wetsontwerp en moet voor elk geval aan de beslissing van den gewonen rechter worden overgelaten.

Mem. van Beantw.

2. Met andere werkzaamheden zijn o.a. bedoeld de boedelbeschrijvingen en de vergaderingen, waarin van het verhandelde, door een not. proces-verbaal wordt opgemaakt.

Mem. van Beantw.

Art 7.

De notaris die zich tot het doen van eenige werkzaamheden, behalve die in art. 2 vermeld, hetzij op «Ie vordering van belanghebbenden, hetzij krachtens de voorschriften der wet, buiten zijne woonplaats begeeft, berekent boven het honorarium voor die werkzaamheden, / 1.50 voor iedere vijf mijlen afstand tusschen die woonplaats en de plaats waar die werkzaamheden geschieden moeten, zonder voor de terugreis te kunnen rekenen.

Het gedeelte van vijf mijlen, wanneer hetzelve minder bedraagt dan de helft, wordt niet berekend, doch dien afstand te boven gaande, geldt hetzelve voor volle vijf mijlen.

De reis- en verblijfkosten worden daarenboven door den notaris in rekening gebragt en zooveel mogelijk door quitantien bewezen.

Art. 8

l)e notarissen zijn verpligt aan hunne cliënten, dit gevorderd wordende, te geven gespecificeerde rekeningen, met opgave van den dag' waarop de werk-

Sluiten