Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAKIKFWKT. ART. 8.

zaamheden zijn verrigt en van den bestedei» tijd, voor zooverre de hoegrootheid vau liet honorarium daarvan afhankelijk is.

Deze rekeningen mogen geene andere posten, hetzij voor honorarium, hetzij voor verschotten, inhouden, dan de zoodanige, welke betrekking hebben tot werkzaamheden welke door den notaris als zoodanig zijn veriïgt.

• Daargelaten de vraag of de overeenkomst tussehen den notaris en de partijen, die zijne diensten inroepen, is eene overeenkomst van huur van diensten of een eontractus sni genoris, met huur van diensten het meest overeenstemmende, is die overeenkomst in elk geval geen contract van lastgeving, vermits toch tot het wezen daarvan behoort dat iemand aan een ander last geeft 0111 in iletselfx naam, iets te verrichten, terwijl hij voorbedoelde overeenkomst de not. niet in naam van partijen handelt doch alleen op verzoek van partijen iets voor haar verricht en hiervan het gevolg is dat art. 1848 B. \V., dat alleen op lastgeving toepasselijk is, niet ook toepasselijk mag worden verklaard op eene overeenkomst, die geenszins overeenstemt niet die van lastgeving, zooals de voorbedoelde overeenkomst tussehen den notaris en zijne cliënten, zoodat niet aanwezig is een geval, waarin uit kracht der wet de tussehen den not. en partijen getroffen overeenkomst voor hoofdelijk zouden moeten worden gehouden.

Hl». Roermond 18 Juni 1896 W. «iS.tO, I'. W. 8825, ook verm. sul. art. 10 aant. 3; Zegf.rs Veeckexs sub art. 15, s. v. E. (3e dr.) .'(50: hij, die het werk opdraagt moet het betalen, onverschillig de bepalingen der wet en de overeenkomst van partijen.

Anders:

Itb. Breda 7 Oct. 1856, W. 1808, N. It. LV 379, s. v. K. (2e dr.) 439, ook verm. sub art. •> aant. 1: alle wettelijke bepalingen en contractucele bedingen, waarbij de kosten op zekere acte te rijzen worden gezegd ten laste te zullen komen van een of meer der contractanten, kunnen alleen geacht worden betrekking te hebben tot de rechten van partijen ouderling, maar beletten geenszins, dat de openbare ambtenaar, ten wiens overstaan zoodanige acte is verleden, de gedachte kosten met name zijn honorarium en zijn verschotten op ieder der partijen doorgaans voor het geheel kan verhalen; immers de rechtsbetrekking ten dien aanzien tussehen den openbaren ambtenaar en elk der contractanten bestaande is zoo nauw met die van den mandataris tot den niandant verwant, dat men daaraan veilig dezelfde gevolgen kan toekennen;

.Mi. heki.-s, Notarisambt, (Aan/,.)

Sluiten