Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De executoir verklaarde declaratie moet worden gehandhaafd zoolang de opposanten in gebreke blijven aan te toonen dat het door hen beweerde accoord, waarbij van het salaris volgens tarief in het voordeel der cliënten is afgeweken, werkelijk is aangegaan, zijnde het beweerde accoord, van anderen inhoud dan het door den notaris erkende accoord.

Hl). Groningen 12 Oet. 1877, vorm. in aant. 2.

Rb. Roermond 18 Juni 180*1. W. 0830, I'. W. 8825: vermits do wet aan den not. hot roolit gooft volgons hot in dozo geldend tarief to doolarooron, doet hot niet tor zake of oen to voren door don not. ingezonden nota oen lager bedrag inhield dan do door den President, bogrooto en executoir verklaarde declaratie.

4. Wordt de verplichting tot betaling niet tegengesproken, maar alleen aanmerking gemaakt op het getaxeerd bedrag, dan kan er reden zijn tot vermindering van het cijfer, niet tot nietig- of van onwaardeverklaring of geheele buiten effectstelling van het bevelschrift.

Rb. Groningen 12 Oet. 1877, vorm. in aant. 2.

•*. Ofschoon voor de vaststelling van vorderingen van notarissen wegens verdiend loon en verschotten ten laste van hunne cliënten bij <le wet van ?>1 Maart 1847 bijzondere bepalingen gemaakt zijn (welke bepalingen te Roermond door beide partijen zijn in acht genomen) omvatte het geding, waarover de Rechtb. te Maastricht tot uitspraak geroepen werd, tengevolge van het gelegd beslag zoowel de beslissing over zulk eene vordering van den notaris ten laste van zijne cliënten, als over de geldigheid van den tot voldoening daarvan genomen executiemaatregel ;

voor de berechting van het laatste bevat de evengenoemde wet geen voorschriften, maar art. 738 B. Rv. wijst uitdrukkelijk de rechtb. der woonplaats van de schuldenaren, ten deze Maastricht aan;

hieruit volgt, dat, wat er ook zij van eene uitsluitende bevoegdheid der Rb. te Roermond in het eerste geval, de ten deze beweerde volstrekte onbevoegdheid der Rb. te Maastricht niet kan worden aangenomen.

Sluiten