Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tartkkwkt. ahtt. 10— IS.

Air. 12 Juni I8!t0, \V. 0822, P. W. 8824, W. N. A. 14<>8 cf. concl. adv. gen. van Maanen, vern. Hof 's-Bosch 10 Dcc. 1805 W. 0750, P. W. 8750, W. N. A. 1388: de van waardeverklaring van het conservatoir beslag «looiden notaris gelegd tot invordering zijner declaratie moet gevorderd worden bij dezelfde rechtbank, die volgens de wet van .'11 Maart 1817 over de vordering, waarvoor beslag gelegd is, moet oordeelen, zulks in afwijking van art. 738 B. Rv.

Dit arrest had vern. Rb. Maastricht 2 Mei 1805 W. 0007 : de Rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tusschen notarissen en hunne cliënten over verschuldigd honorarium en gedane verschotten, doch bijzondere voorschriften bestaan betrekkelijk de wijze van procedeeren, wier niet-inachtneming niet ontvankelijkheid van eene deswege door een notaris gedane vordering kan ten gevolge hebben;

ook al woont de notaris in een ander ressort, dan is bij arrest onder derden uit hoofde van art. 738 B. Rv. de Rechtbank van het Arrondissement, waarin de schuldenaar woont, bevoegd de van-waardeverklaring uit te spreken.

Art. 17.

])e uitspraak op het verzet en «Ie beschikking op een verzoek om herziening zijn niet vatbaar voor verzet, hooger beroep of voorziening in cassatie.

Art. 18.

De bepalingen in deze wet vervat, zijn niet van toepassing op openbare verkoopingen, waartoe de notarissen, krachtens de wet van den 22sten 1'luviose, jaar VII, en de daarmede in verband staande verordeningen, gelijkelijk niet de grifliers en deurwaarders, bevoegd zijn, waarvoor de notarissen hun honorarium op den thans bestaanden voet blijven berekenen, en hunne declaratiën worden in geval van verschil daarover, getaxeerd door den voorzitter der regtbank van liet arrondissement waarin hunne standplaats is gevestigd.

t. Daargelaten, dat blijkens art. 4 en IS van W. van 1847 in verband niet W. van 22 Pluvióse VII voor het loon van notarissen ter zake van verkoopingen van roerende zaken geen wettelijk tnrief bestaat, betreft bovendien volgens art. (J0 al. 2 Wet Not.Ambt het bij de W. v. 1847 vastgestelde tarief alleen de werkzaamheden door den notaris

Sluiten