Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. In Frankrijk werden bij een edict van Februari 1556 humkraprueum aangesteld tot het schatten en in het openbaar verkoo]»en van roer. goederen; bij edict van Maart 1516 werd deze bediening \ereenigd met die van de sergens royaux ordinaires, doch bij edict van October 1696 werden voor deze verkoopen weder afzonderlijke ambtenaren aangesteld, jurés priseurs vendeurs de bien meubles.

Bij edict van Februari 1771 werd het ambt van juré priseur vendeur de biens meubles op nieuw geregeld met uitdrukkelijk verbod aan notarissen, griffiers, deurwaarders om zich met gezegde verkoopingen bezig te houden. Evenwel werd bij lettres patentes van i Juli en 1 < Augustus 1771 de invoering der nieuwe regeling geschorst en konden notarissen, griffiers en deurwaarders tot nader order voortgaan met het houden van openb. verkoopingen van roer. goed, terwijl bij arrêt du Conseil d'Etat van '21 Aug. 1772 en 13 Nov. 1778 hun monopolie nog eens werd bevestigd door een uitdrukkelijk verbod aan ieder ander om zich met de regeling van zoodanige verkooping in te laten.

Hij arrêt du Conseil d'Etat van 25 Nov. 1780 werd de schorsing opgeheven en trad het edict van Febr. 1771 in werking.

Bij de wet van 26 Juli 171H) werd de betrekking van juré-priseur ook wel huissier-priseur genoemd, weer atgeschatt en de notarissen, griffiers en deurwaarders gemachtigd om openbare verkoopingen \an roer. goed te houden in alle plaatsen, waar dit vroeger door juréspriseurs geschiedde, eene bevoegdheid, die voor hen bij de wet van 17 Sept. 1793 over de geheele Republiek werd uitgebreid.

Ook thans matigden particulieren zich in sommige cantons het recht aan ojienbare verkoopingen van roer. goederen te houden. Bij Arrêté du Directoire exécutif du 12 Fructidor an IV (Buil. des Lois 110. 72) en van 27 Nivose, an V (Buil. des Lois 110. 101) werd zulks aan iedei ander dan notaris, griffier, deurwaarder, verboden.

De arrêtés van 12 Fructidor IV en 27 Nivose V en de wet van 22 Pluviöse VII zijn hier te lande executoir verklaard bij Keizerlijk Decreet van 8 November 1810.

Vgl. Vroom, v. E.

Sluiten