Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

forme et teneur, jusqu';\ ce que, par le Corps législatif, il en ait ('té autrement ordonné. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Lois.

Hoorden v;in gemeente- en waterscha|>sbesturen zijn bevoegd tot openb. verkoop v. roer. goederen aan hunne gemeenten ol' waterschappen toebehoorende.

De strandvonder tot die bedoeld in artt. 554 en 557 W. v. K.

liet hoofd van liet gemeentebestuur tot die van aangehaalde goederen bedoeld in art. '27! 1 W. v. '29 Juni 1851 S. no. «5.

K. Ii. 8 Mei 18113 S. no. 56, P. W. 4203; (Res. 13 Febr. 1865 no. 131'. W. 47-40. voorafgaande aangifte behoeft voor die verkoopingen niet te worden gedaan.)

liet tnobdier national, les effets reservés pour le seri'iee public kunnen alleen verkocht worden ten overstaan der ambtenaren van de registratie en domeinen.

(W. v. 2 nivose IV, arrêté v. 22 brum. VI, 23 nivose VI (B. des L. 110. 178),

9 floréal IX, art. 40 dekreet van 18 Juni 1811, K. B. 19 April 1821 en 4 April 1822.1

Aangehaalde en verbeurd verklaarde goederen door de rijksambtenaren der accijnsen en der in- en uitg. regten.

(Dekreet v. I germ. XIII art. 33, \V. v. 4 germ. II tit. VI art. Ii).

liet mobilier der kerkfabrieken en godshuizen en van de verstane panden deibanken van leening door de plaatselijke besturen (min. dec. van 15 Nov. 1808,

10 germ. en 17 frim. VII, 13 December 1808, K. I(. 24 Mei 1828, S. no.94, circ. 31 Mei 1828. Hij K. It. 15 Jan. 1829 no. 129, circ. 475, Vkoom no. 1206, zijn de burgemeesters ontheven \an de verplichting tot bet bijwonen der verkoopingen en is bepaald dat de administratie der banken van leening verplicht zijn de bedoelde verkoopingen altijd te hunnen overstaan te doen plaats hebben, met de bevoegdheid echtei 0111 zich daartoe door een of meer der leden, te dien einde te committeeren, te doen vertegenwoordigen. (Dec. 23 April 1846 110. 112 1'. W. 2/1844» no. 470: geen voorloopige aangifte vereischt wegens publieke verkoopingen \.ui goederen uit banken van leening, ook dan, wanneer die door notarissen ol andere officiers publiés gehouden worden.)

Bes. 26 Febr. 1853 no. 153, P. YV. 2604.

\ erkoopingen van roer. goed aan armbesturen toebehoorende zijn in de wet van I'luviöse niet uitgezonderd en moeten dus bij stipte toepassing der wet ten o\erstaan van een not., grill, of deurw. gehouden worden, doch kunnen naar

Sluiten