Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«lat rte ambtenaren, die uitsluitend tot de bedoelde verkoopingen worden gerechtigd verklaard, de verkoo|>spenningen zouden ontvangen, zelfs wanneer de partijen andere beambten daarbij zouden roepen, zoodat de verkoopende ambtenaar moet worden gehouden voor een openbaren bewaarhouder (dépositaire publii') als waarvan sprake is in art. 160 Sr. Cf. Prov. Hof Limburg '21 Mei 1871 W. 5729.

Mr. G. M. van der Linden, Therais VII 186.

Vgl. ook bet aanget. sub art. 5.

8. Uit de considerans der arrêtés van Fructidor en Nivóse blijkt duidelijk de strekking om aan de schatkist de inning van het registratieen zegelrecht te verzekeren, doch nergens worden in die arrêtés de daar bedoelde ambtenaren aansprakelijk gesteld, voor de betaling der ko<>{>j leuningen •

wel zou uit art. 5 van het edict van Februari 1771 mogen worden afgeleid, dat zij bevoegd waren op eigen naam de kooppenningen van de koopers in te vorderen, geenszins dat zij, waar zij die niet hadden kunnen ontvangen, daarvoor aan den verkooper aansprakelijk zijn.

Kb. Rotterdam 2!» Juni 1874 W. N. A. '236, 1'. v. J. 1874, 31, R. W. v. N. '21'2.

De wet van Pluviöse is toepasselijk zoowel op verkoopingen a contant als op die tegen crediet.

s. v. E. ('2e .Ir.) p. 460, (3e «Ir.) 110. 31'2, Vkoom no. 1193, 1197.

Zie — omtrent de vraag of de processen-verbaal executoire kracht hebben en derhalve tot betaling kunnen noodzaken — het aanget. sub art. 5.

10. De kantonrechter mag voor den openb. verkoop van roer. goed. een notaris buiten het arrondissement aanwijzen.

Kt gr. Kist '28 Mei I87'2 W. 3484.

— Circulaire I Mei 1894 no. 37 I'. W. 8526, ook verin. W. Not.Ambt sub art. 7 aant. 3: een not. is onbevoegd buiten zijn ressort een openb. verkoop van roer. goed te houden; art. 1 Wet van 17 Sept. 1793 kan daartegen niet worden aangevoerd (zie W. N. A. I'247 : de woorden ««lans toute 1'étondue 'l«- r«'publique» hadden geen ander doel dan om duidelijk te maken «lat

Sluiten