Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ites. ti Nov. 1889 do. l i P. \\ . 791'2, ook verin, sub art. Ti aaiit. !t: voor de eerste zitting, de voorloopige toewijzing, moet «Ie aangifte worden gedaan (ff. Miss. 14 Jan. 186.» no. l i P. \V. 47lt9); alleen dan is een nieuwe aangifte noodig, als geen proc.-verl». der eerste zitting is opgemaakt, of in '"'I <>PS proc.-verl». geen uitstel tot lateren dag is opgenomen.

(Cf. Hes. 25 Maart 110. 18 P. \Y. 7338, Kb. Tours 22 Maart I87S W. N. A. Kil, verin, sub art. 3 aant. 1, Itb. Xontron 17 Dec. 1879 W. X. A. 592, P. \V. 1573.)

Ites. Iti Juni 181.> 110. 121 P. \V. 1846, nu. 473: in geval van uitstel eener verkooping moet de aangifte vernieuwd worden.

Ites. 23 Juli 1883 no. 65 P. W. 7052: Proeéder a nne vente is de handeling, die den toeslag (den verkoop) voorafgaat; al behoefde door de toewijzing aan een persoon geene afscheiding plaats te hebben, dit kontoeh niet wegnemen, dat de not. roer. goed had geveild, toen afgezonderd van den grond een gebouw in het openbaar te koop werd aangeboden onder beding, dat het binnen zekeren tijd moest worden afgebroken.

Anders:

l*b. Zwolle I Dec. 18o2 I'. A\. IS8I1, S. v. K (2e dr.) 479, verin, sub art. 5 aant. 7.

2. He wet vordert slechts één aangifte, ook wanneer de linale veiling onder een ander kantoor plaats heelt dan dat waaronder de voorloopige veiling is geschied, en daar de aangifte mort gedaan worden vóór de voorloopige toewijzing, behoort zij te geschieden aan het kantoor waaronder deze gehouden wordt.

— Ites. 22 Kebr. 1865 no. 64 P. \V. 4834.

Hes. 8 Oct. 1849 110. 4 P. \V. 1216; onderscheidene verkoopingen kunnen in ééne aangifte zijn vervat.

III.

La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu a eet ellet, etelle sera da tóe. KI Ie contiendra les noms, qualité et domicile de 1'olïicier, ceux du requérant, ceux de la personne dont Ie mobilier sera mis en vente, et 1'indication de 1'endroit oü se fera la vente et du jour de sou ouverture.

Mie sera signée par 1 olïieier public, et il lui en sera fourni mie eopie, sans autres Irais que le prix du papier timhré sur lequel eette copie sera délivrée.

Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

I. Aan de bedoeling van art. 3 wordt voldaan, wanneer in de aangifte verklaard wordt, dat de verkooping geschiedt ten verzoeke van eenen opgenoeinden erfgenaam, met bijvoeging «en verdere erfgenamen van . . .»

Ites. 23 Jan. 1891 no. 20 P. W. 8130.

Sluiten