Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cour de Cassation 43 .Mars 1807 ]>. P. 67. 1. 175: les proces-verbaux ne font foi du fait dos ventes qu'ils constatenl et des déclarations qui s'v rattachent, notamment quant a la libêration, que lorsqu'il s'agit des ventes au coinptant; ils sont sans force probante relativement aux ventes a terme qui y sont énoncées et aux obligations de payement que les acheteurs auraient contractées pour 1'avenir a propos de ces ventes.

Cf. Cour de Cassation 19 Mai 188ti I). P. 80. 1. 412: le procés-verbal ne fait pas foi des énonciations relatives a 1'identité de 1'adjudicataire dont aucun texte de ioi n'oblige i officier public a s'assurer. In gelijke zin: de Fransche jurisprudentie bij Dulloz Suppl. Répertoire no. 37.

•4. Ten opzichte van het proces-verbaal in deze wet bedoeld zijn de voorschriften der wet op het Not.Ambt niet toepasselijk.

Arr. 10 Mei 1801 cf. concl. adv.-gen., N. R.68 p. 36, v. d. H.G. I. X VIII220;

In gelijken zin Mr. Rijke W. X. A. no. 1317, Res. 20 Juni 1843 no. 39, T. v. R. I 109.

lib. Almelo 13 Maart 1878 W. 4420, W. X. A. 510, li. W. v. X. 367: liet uittreksel, hetwelk geheel overeenkomstig de Wet op het Xot.Anibt is uitgegeven, van een proces-verbaal door den not. niet inachtneming der voorschriften van de Wet van Pluviöse opgemaakt geheel in den vorm en overeenkomstig de Wet. op het Xot.-Ambt, is een executoriale titel.

Ktgr. Assen 15 Sept. 1870 W/3261, X. 11. B. 1873, 108. R. W. v. X. 02, W. X. A. 43, I'. W. 5788 (bev. door Rb. Assen 13 Maart 1871 W. 3448, P.W. 0278, W. X. A. 94, R. W. v. X. 110, X. R. li. 1873, 83): iu de Wet van Pluviöse komt geen afwijking voor van art. 30 Wet Xot.Anibt, zoodat alle bewijskracht aan het proces-verbaal moet worden ontzegd, waar de kooper niet heeft onderteekend, zelfs niet is vermeld dat de kooper voor deu not. is verschenen.

Res. 9 Juli 1851 110. 17, Miss. 31 Mei 1851 110. 97, P. W. 1822, S. v. E. (2e dr.) 104: er kunnen grossen worden afgegeven van proc.-verb. v. verkoop 0/1 tentlijn v. roer. goed., mits ten aanzien dier proc.-verb. de Wet op het Xot.Anibt in haar geheel is nageleefd, en anders alleen voor die gedeelten welke als not. akten zijn ingericht, gedeelten welke ieder op zich zelf staande not. akten daarstellen.

Amler.i:

ft. Het proc.-verbaal, aldus in den vvettelijken vorm ingevolge art. 5 opgemaakt door een bevoegden ambtenaar voldoet aan art. 1905 B. W. en is alzoo een authentieke akte, levert bewijs op niet alleen jegens de

Sluiten