Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. c.

C.VLOER-EN MUURTEGELS,SCHOORiSTEENSTEENEN, HAARDPLATEN.

1. Muur tegel in blauw beschilderd, waarop in een medaillon is voorgesteld «le geeseling van Christus door de Komeinsche soldaten, met liet onderschrift: MAIIK. 15 v. 15. Aan de vierhoeken ornamenten, waarvan twee geschonden.

2. Muurtegel in blauw geschilderd, voorstellende een musketier, liet geweer over den schouder, met onderschrift in zwart: DEN MVSQVETTIEIi. Aan de hoeken leliën.

3. Muur tegel, waarop met blauwe verf is geteekend eene dame. Aan de hoeken ornamenten.

N.B. Geschenk van den Heer J. N. Verschoor.

4. Muur tegel in blauwe verf gosch i Iderd, voorstellende een man in 17e eeuwsche kleeding. Aan de vier hoeken ornamenten.

N.B. Geschenk als voren.

5. Muurtege 1 in blauw, geschilderd, waarop is afgebeeld een ruit waarin bloemen. Aan do vier hoeken leliën.

N.B. Geschenk als voren.

(I. Muurtegel in blauw geschilderd, waarop een heer in de kleeding der 17c eeuw. Aan de vier hoeken ornamenten.

N.B. Geschenk als voren.

7. Muur tegel, waarop in blauwe verf geschilderd is eene vrouw, aan den arm een mand met koopwaar. Aan de vier hoeken ornamenten.

N.B. Geschenk als voren.

8. Muur tegel, waarop in blauwe verf geschilderd een snel loopend man; aan de vier hoeken ornamenten.

N.B. Geschenk als voren.

!). M u u r t e g e 1 in blauw geschilderd, voorstellende eene vrouw; aan de vier hoeken kleine ornamenten.

N.B. Geschenk van den Heer lictcra te 's-Grucenluuje.

10. Muur tegel, beschilderd in blauw, bruin en groen, voorstellende een vogel op een tak; aan de vier hoeken ornamenten.

N.B. Geschenk als voren.

11. Muurtegel, beschilderd in blauw, voorstellende een schaatsenrijder; aan de vier hoeken een figuur.

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten