Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. B.

20. (I koperen platen, voorstellende de „(-aerte flguratijtf der stad", te /.amen lig. 1.08 M., l»r. 1.32 M.

N.B. De „Caerte tiguratjjff" werd van 1675—'78 saamgesteld door Dirck Evertsz. van Bleyswijck op last van Burgemeester en.

Uit liet Memoriaalboek van Heeren Burgemeesters en Regeerders der stad Delft blijkt dat de koperen pinten van de Caerte figuratijff' der stad met de appendentien van dien, bij resolutie van 15 September 170'} voor de stad werden teruggekocht van de weduwe van Pieter Smitli, den graveur, voor de som van f 300.— welke laatste ze, na de voltooing der kaart, aanvankelijk van de stad had gekocht.

Den 7 November 1703 werd door Burgemeesteren besloten de voornoemde platen te doen herzien en daarvan door P. Mortier te Amsterdam 200 afdrukken ten koste van de stad te doen vervaardigen, waarvan de verkoopprijs op /' 2.— per stuk werd vastgesteld.

30. 14 koperen platen, vervaardigd ten behoeve van de afbeeldingen in D. van Bleyswijck, „Besehrijvinge der stadt Delft."

Koperen titelplaat, voor de „Sommiere Besehrijvinge der Stadt Delft," gegraveerd door P. Smith. lig. 0.19 M., br. 0.10 M.

Idem, voorstell. „Oversehie," gegr. door P. Sniitli. Hg. 0.10 M., br. 0.27 M.

Idem, voorstell. de stadszegels, lig. 0.175, br. 0.14 M.

Idem, voorstell. „Delfshaven," gegr. door P. Sniitli. Ilg. 0.10 M., br. 0.28 M.

Idem, voorstell. „Oversehie." Hg. 0.185 31., br. 0.275 M.

Idem, voorstell. „Stads-Tolheck ende Meeren bij Berckel," gegr. door P. Sniitli. lig. 0.18 M., br. 0.27 M.

Idem, voorstell. „Leydtsehendam," gegr. door P. Smith. Hg. 0.18 M., br. 0.27 M.

Idem, voorstell. „Voor-burgh," gegr. door 1'. Smith. Hg. 0.18 M., br. 0.27 M.

Idem, 9 stuks, voorstell. openbare gebouwen van Delft, gegr. door P. Smith. Hg. 0.17 M., br. 0.27 M. In een lijst, (zie III. (I. 4.)

Idem, 7 stuks, voorstell. kerkelijke gebouwen van Delft, gegr. door P. Smith. De grootste zijn hg. 0.35 M., br. 0.26 M.; de overige hg. 0.17 M., br. 0.27. In eene ljjst. (Zie III. (t. 5.)

Idem niet de afbeelding van den Xieuwe-kerktoren voor denbrand van 1536, gegraveerd door A. de Blois 1679. Hg. 0.355 M., br. 0.135 M.

Idem, tweo stuks, mot voorstellingen van de ruïne van de abdij Koningsveld. Hg. 0.175 M., br. 0.27 31.

Idem, voorstellende Salige Joost, priester in het Karthuiserklooster te Delft. Hg. 0.175 M., br. 0.145 M.

Sluiten