Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. B. C.

41. Papieren model van een voormalige Delftsclie trekschuit. 1880. Ijir. 0.70 M., hr. 0.15 31.

N.15. Vervaardigd door den Heer A. Mojel.

In bruikleen afgestaan als hiervoor.

Geelkoperen komfoor met hengsel. (18e eeuw). Zie III. D. 3.

42. rwee koperen schaaltjes, benevens jjzeren balans, dienende tot het wegen van granen. Met 8 koperen gewichtjes. De schaaltjes, inhoudende elk 2 Ned. maatjes, hoog 0.075 31.; de balans lang 0.11 31. Einde 18e eeuw.

C. SCHUTTERIJ.

1. Acht hellebaarden met houten stangen en ijzeren punten. De jjzeren punt lang 0.3ti 31., de stang lang 1.90 31.

N.B. Deze hellebaarden, afkomstig van de voormalige Delftsclie Schutterij, werden gevoerd door de hoofdmans, die ieder over een rot, waarvan drie eene compagnie of vendel uitmaakten, liet commando hadden.

2. Vijf zjjden vaandels van de Delftsclie Schutterij, voorstellende liet Delftsclie wapen gehouden door twee leeuwen L«' ] 5)5 3| br. 1.05 31.

N.B. Naar de kleur der vaandels werden de vendels onderscheiden in het groene, oranje, witte eu blauwe vendel.

Bij Resolutie van de 40 Kaden van 18 Januari 1(17!! werden 12 vendels opgericht in plaats van de 4 in 1580 geformeerde.

In de Loopende Memorialen van Burgemeesteren komt o. a. de volgende post voor: , aan Mr. Willem O.. de somma van drie hondvrt gulden als en ter sake van thie.n vacndelen voor de couipiên schutteren dezer stede tegen dertig gulden ieder.... f300."

De 5 overgeblevene zjjn dus of van 1073 of gedeeltelijk van 1580. Zie, ook voor de volgende vaandels, de afbeeldingen in omslag, welke 31 r. .1. Soutendam deed vervaardigen, berustende in het .Museum.

•i. Acht vaandels van de Delftsclie schutterij, voorstellende de wapens van Oranje, Holland en Delft door een lint verbonden. 1748. Lg. ± 1 31., br. + 1 31.

N.B. In <le Loopende 3temorialen van Burgemeesteren vindt men o. a.: »Den 10 Januari 1748 door denzei ven aan den vendumeester Adriaan Hees voor vier rollen armozijn tot de nieuwe vendels van de schuttertje in 1747 .... f 111,—"

Sluiten