Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I V. D.

D. INSTELLINGEN, GENOOTSCHAPPEN, VEREENIGINGEN.

1. Koperen brandspuitpenning van het Gasthuis te Delft. (Dirks 1, hl. 210, pl. 37 n°. 4 en 5).

N.B. Geschenk van den Heer P. Al. Beelaerts.

2. Vier avondmaalloodjes van de Waalsche gemeente te Delft. V/. het Delftsche wapen met randschrift: EGLISE WALLONNE DE DELFT. Tz. eene symbolische figuur met randschrift: A. CELVI. QV1. VAINCRA. — 2 TIM. 4:7 en 8. Middellijn 0.03 M.

5.B. Geschenk als voren.

3. Ordeteeken van de Ridderlijke Confrérie van de Handbussche, voorstellende een met zwaar goud geborduurd kruis op een blauw lint, waaraan afhangt het insigne der confrérie: twee gekruiste geweren saamgehouden door een kroon. Lg. 0.10 31., br. 0.04 31.

N.B. Dit ordeteeken werd in 1737 door de Confrérie ingesteld om op den dag der bijeenkomsten te worden gedragen. Vgl. Jaarb. der Ned. Scherpschutters. 1855. pl. V. tig. 2.

N.B. Geschenk als voren.

4. Ordeteeken, bijna gelijk aan het vorige.

.). Oranje zijden vaandel, voorstellende het wapen van Holland omgeven door een groene krans, waaronder een blauw lint, waarop in vergulde letters: GEWAPENDE BURGERCORPS. Hg. 1 31., br. O.üOM.

•J. Wit zijden vaandel met dezelfde voorstelling.

N.B. Beide vaandels zijn misschien afkomstig van het Exercitiegezelschap der Oranjepartij.

7. 31 eta 1 en rondas (schild) waarop eene allegorische voorstelling is geschilderd, waarboven staat op een lint: DE WAAKZAA3IHEID. 3Iiddelljjn 0.55 31.

8. 31 et al en rondas, waarop eene allegorische voorstelling is geschilderd met opschrift op een lint: DE EENDllAGT. 3liddellijn 0.55 31.

N.B. Deze beide rondassen schijnen afkomstig te wezen van liet den 31 October 1785 alhier opgerichte Burgerlijk Exercitie-gezelschap der Oranje-partjj met de zinspreuk: „De Godsdienst, Eendragt, Liefde en Trouw, Zijn 't vaste fundament van ieder Staatsgebouw." De niet zulk een rondas gewapende, rondassier geheeten, bevond zicli aan liet hoofd der compagnie en marcheerde vooruit met liet schild aan den linkerarm.

Geschenk van den Heer A. J. Hoekwater ,1 Den.

Sluiten