Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. c.

Verkade.

N°. PI. Fi«,

1595 li e a a 1 (twintigste) of Stooter 451 82 5

159(5 idem „ „ „

1591 II ij k s <1 a a 1 d e r (gehelmde) 454 83 3

1590 idem (Leycester of Unie-) . . . 457 84 1

1595 idem (Leycester-) 459 84 3

1590 i d e m idem „ „ „

1654 Rjjksdaalder (Nederl.) variant . . 401 85 1

1660 i de in „ „ „

1657 Rijksdaalder (Nederl. halve). . . . 402 85 2

1059 idem „ „ „

1670 R ij k sdaalder (Nederl.) 465 86 1

1696 idem „ „ „

1698 idem variant „ „ „

1694 idem met ZEEL 469 86 3

1747 i (1 o in idem „ r „

„ i d e 111 idem (proefstuk) ... „ p v

1748 i d e 111 idem „ „ „

1757 idem met geparelden binnenrand. 477 86 4

1760 idem 478 87 1

1762 idem „ „ „

1770 idem „ „ „

1<<1 idem „ „

i «le in „ „ „

1780 idem „ „ „

1785 idem „ „ „

1787 idem „ „ „

1794 idem . „ „ „

1762 Rijksdaalder (Nederl. halve). . . . 479 87 2

1775 idem „ „ „

1762 Rijksdaalder (Nederl. kwart) . . . 480 87 3

1766 idem „ „ „

1775 i d o in 480 87 3

1793 idem „ „ „

1762 Rijksdaalder (Nederl. achtste) . . . 481 „ 4

1763 idem „ „ „

1764 idem „ „ „

1767 idem „ „ „

1768 idem „ „ „

1776 idem „ „ „

1779 idem „ „ „

1786 idem „ „ „

1788 idem „ „ „

1793 idem „ „ „

1597 Leeuwendaalder 484 87 5

Sluiten