Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groot aantal van dergelijke verhalen is mij door verschillende ouders gedaan. In de meeste gevallen betrof het eenigste kinderen, die geene makkertjes hadden.

De drang zich als sociaal wezen te geven, is zoo gebiedend, dat hij de grens der familie overschrijdt en derhalve moeten zulke kinderen zich in het rijk der fantasie de verhoudingen scheppen, die noodig zijn voor de ontwikkeling der sociale gevoelens en ideeën.

Een nieuwe uitbreiding van den socialen kring vindt plaats in het 5de of 6de levensjaar als het kind de school gaat bezoeken. Dan komt het in een nieuwe sociale omgeving, dan treden het meer talrijke en zeer verschillende sociale belangen te gemoet. Onderwijzers en speelmakkers ontsluiten hem een grooteren kring voor zijne eigen sociale functies. Met deze periode van het kinderleven wenscht dit werkje zich in de eerste plaats bezig te houden. De schrijver heeft getracht door de kinderen zelve den omvang der sociale ideeën der kinderen, hunne opvattingen en handelingen, zoowel als de wijze, waarop deze met de sociale groepen, waarin kinderen van 7 tot 1.6 jaar zich gewoonlijk bewegen — familie, speelplaats en school — in verband staan, te ontdekken.

De in de volgende hoofdstukken vermelde feiten zijn gebaseerd op de verklaringen van de kinderen zelve en wel bij voorkeur in opstellen, die op mijn verzoek door onderwijzers aan openbare scholen aan hunne leerlingen opgegeven werden. De onderzoekingen loopen over een tijdruimte van twee jaar en hebben tot grondslag de antwoorden van meer dan vijfduizend kinderen in de lagere scholen van Massachusetts.

Dergelijke onderzoekingen leveren een dubbel voordeel op, zooals Compayré duidelijk aantoont.

Sluiten