Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der redenen dan in de keuze der spelen. 50 °/0 van hen, die redenen opgeven, zeggen dat het spel hun pleizier verschaft. Dat het spel hen in een aangenamen toestand verplaatst, van welken aard deze ook zij — lijkt den kinderen voldoende grond voor hunne voorliefde. Het genoegen kan bestaan in de beweging — in de sterke inspanning — maar hoofdgrond is toch zeker, zooals Prof. Groos heeft aangetoond, in vele gevallen het prettig gevoel zelfstandig als handelend persoon op te treden. 16 °/0 zeggen duidelijk dat hun genoegen ligt in de beweging, de lichamelijke inspanning. Eenige kinderen zeggen dat ze gaarne spelen om de lichamelijke oefening en het aangenaam gevoel van gezondheid, dat het gevolg is van de beweging der spieren en hunne gelijkmatige oefening. 7 °/0 der kinderen geven als reden voor hunne voorliefde voor het een of ander spel dat het in de open lucht gespeeld wordt. Het spel in de open lucht geeft hun een gevoel van vrijheid, van het loszijn van dwang, waarop men zoozeer gesteld is in de latere jaren der jeugd. Aan 6 °/0 der redenen liggen eerzucht, winstbejag of zucht naar succes ten grondslag. De kinderen van deze groep kiezen spelen, bij welke hun eigen handigheid goed uitkomt — spelen, die hun de gelegenheid bieden zich in hun kleine succesjes te verheugen. 5 °/0 der kinderen kiezen spelen, bij welke zij de handelingen van volwassenen kunnen nabootsen. De zucht tot nadoen en het bewuste genoegen aan zelfbedrog bepalen de keuze van deze groep. 4 °/0 der kinderen, die redenen opgeven, zeggen dat zij van die spelen het meest houden, die zij met andere kinderen tezamen kunnen spelen en motiveeren hunne keus met het verlangen naar gezelschap. 4 °/0 kiezen opwindende spelen. Daar de vraag betrekking had op zomerspelen kozen 3 n/0 der kinderen

Sluiten