Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zien vaker voor dan eenige andere, misschien omdat vele der kinderen van Fransch-Canadeesche afkomst waren. Van vreemde steden schijnt Parijs bovenaan te staan, ofschoon Londen en Rome ook vaak genoemd werden. De invloed der structuurvormen is onbeteekenend; ongeveer V20 °/o der kinderen kiest de bergen, interessante formaties enz. en in dit aantal zijn nog de kinderen begrepen, die „het land" kozen, waarvan de eigenlijke aantrekkelijkheid daarin bestaat, dat men er vrij is van iederen dwang. Hoogstwaarschijnlijk zouden natuurwonderen zooals de Niagaraval, de Mammouthsgrot enz., veel vaker genoemd zijn indien men aan deze op de scholen de verdiende aandacht schonk.

De wensch Californië en Florida te bezoeken, die bij eenige leerlingen zeer naar voren treedt en door 263 kinderen uitgesproken werd, vindt waarschijnlijk zijn grond in het ruwe klimaat van Nieuw-Engeland. De antwoorden spreken van deze Staten; „waar men gaarne den kouden winter zoude doorbrengen, ten einde vele der hier dikwijls voorkomende ziekten te ontgaan , enz.

Van hoogere paedagogische waarde echter dan de opgave der plaatsen zijn de redenen, die de kinderen voor hunne voorliefde aanvoeren:

Jongens. Meisjes. Totaal.

I. Sociale en algemeen menschelijke redenen . 856 973 1829

1. Plaatsen te zien van historisch belang. . 291 321 612

2. Vrienden en bloedverwanten te bezoeken. 247 351 598

3. Te reizen en avonturen te beleven . . . 165 153 318

4. De zeden en gebruiken van het volk te

leeren kennen 10®

5. Zijne geboorteplaats te bezoeken .... 47 63 110

II. Godsdienstige redenen 23 23 46

III. Aesthetische gronden 316 335 651

1. Om de schoonheid van het land te genieten 260 257 517

2. Om kunstwerken te zien 66 78

IV. Physieke redenen: klimaat, beweging, bodem enz. 289 256 545

Sluiten