Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sociale en economische verhoudingen in het leven. En de onderwijzer en de school als belangrijke factoren in de opvoeding moeten paal en perk stellen aan die verkwistende gewoonten, ingebeelde behoeften en overdreven eischen bestrijden en daardoor de kinderen geschikt maken om in de wereld, waarin zij leven, van hetgeen zij hebben het nuttigste gebruik te maken.

b. Rechten en altruïsme.

Toen Kate Douglas Wiggin (10) hare Fransche naaister vertelde, dat ze bezig was een boek te schrijven over de rechten der kinderen, vroeg de kunstenares van de naald: „Meent u de Amerikaansche kinderen?" En toen daarop bevestigend geantwoord werd, riep zij uit: „Mon Dieu, die hebben er toch genoeg!"

Zooals dezelfde schrijfster opmerkt wekt deze kwestie in Amerika weinig sentimentaliteit, in dat land, waar naar de meening van een Europeeschen criticus het tegenwoordige dagprobleem van de kinderen is „de pijnlooze vernietiging hunner ouders."

Toch kan men het feit niet betwisten dat een zin voor rechtvaardigheid — ruw en onzeker in den beginne — zich langzamerhand in het kind ontwikkelt en als de opvoeder zich waagt aan het probleem der ontwikkeling van den socialen zin, dan dient hij te onderscheiden tusschen hun werkelijk toekomende rechten en toegestane welwillendheden. Van welken aard zijn de rechten, die de kinderen eischen? Op welken leeftijd zijn die eischen het krachtigst? Geven jongens hunne rechten met meer bereidwilligheid prijs dan meisjes? Men wenschte deze vragen door de kinderen zelve beantwoord te zien. Het volgende voorval werd

Sluiten