Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten haar weten en hare toestemming er over beschikte, dat was in beslisten tegenstrijd met den rechtvaardigheidszin dezer jonge moralisten. Hoe verkeerd ook hunne gevolgtrekkingen mogen zijn, hun zin voor rechtvaardigheid is sterk ontwikkeld en zal geen anderen weg inslaan, alvorens wij hen van de juistheid der tegenovergestelde handelwijze overtuigd hebben. Neemt men in aanmerking hoe beperkt de ondervindingskring der kinderen is, dan ziet men dat hun zin voor rechtvaardigheid zeer fijn en voor vérstrekkende wijziging vatbaar is. Al datgene echter, waartoe men hen dwingt in strijd met hunne eigene opvatting van hunne rechten moet noodzakelijker wijze bij hen de ontwikkeling van den socialen zin belemmeren.

Een inrichting, die dit paedagogische princiep erkent is de „Junior Republic in Freeville, New-York" (1). Dit is een poging, het persoonlijk karakter te ontwikkelen tot sociale verantwoordelijkheid. Deze proef heeft zijn oorsprong te danken aan den wensch van een jong philanthroop — Mr. W. R. George — om aan eenige der arme kinderen uit de ellendige wijken van New-York een glimp van het buitenleven te doen genieten.

Voor acht jaar nam hij gedurende het heetst van den zomer 22 kinderen voor 14 dagen mede naar buiten; het volgende jaar telde zijn karavaan 210 kinderen en gedurende de 2 volgende jaren waren het er gemiddeld 250. Deze voor korten tijd opgeslagen veldlagers stonden onder de persoonlijke leiding van Mr. George; behalve ontspanning ert tucht trachtte hij den kinderen eenig godsdienstig en vaderlandlievend onderwijs te geven en hun eenige vaardigheid te doen verwerven in sommige eenvoudige handwerken.

Sluiten