Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Kameraadschap. 4 °/0 der kinderen, ongeveer evenveel jongens als meisjes, nemen een zekeren grondslag aan, waarop hun sociale etikette berust en deze schrijft voor dat het kind, dat tot hunne eigen klasse of hunnen eigen stand behoort, door zijne makkers beschermd moet worden.

3. Klikken is zonde. Men mag niemand verklikken. Vier beroepen zich op den bijbel, drie op hunne onderwijzers en twee op hunne ouders als autoriteiten tegen het aanbrengen. 10V2°/0 der jongens, 8 °/0 der meisjes.

4. Vijandschap van het kind. 2% der jongens en 5 °/0 der meisjes wilden niet graag het misnoegen van de overtreedster opwekken.

5. Om de straf te voorkomen. 7 °/0 der jongens en 4 °/0 der meisjes hadden niets willen zeggen uit vrees dat de onderwijzeres, als zij te weten kwam wie de schuldige was, deze zou bestraffen. Onder de jongens geven 9Va °/0 en onder de meisjes 81/2°/0 geen reden op, waarom zij gezwegen zouden hebben. Het percentage der kinderen, die geen reden opgeven, is bij hen, die de overtreedster aangegeven zouden hebben, het grootst bij de kleine kinderen. De meisjes hebben gewoonlijk meer gronden dan de jongens.

Het is geenszins het doel dezer onderzoeking de vraag te behandelen of kinderen de overtreders behooren aan te geven of niet; wij willen niet anders dan het standpunt van het kind vaststellen. Om in de schooltucht de best mogelijke resultaten te bereiken is het werkelijk van belang, dat men de gronden van het kind overweegt. Hoe onrijp zijne redeneering ook moge zijn, resultaten in de schooldiscipline kunnen niet verkregen worden, als het kind gedwongen wordt zich te onderwerpen aan bepalingen, die indruischen tegen zijne be-

Sluiten