Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er wel toekomen, factorijen te stichten, en forten om deze te beschermen, en, weer later, een strook lands rondom deze nederzettingen tot ons domein maken, om er veilig te kunnen blijven. Uit de bescheiden pakhuizen en versterkingen zijn Europeesche vestigingen gegroeid en uit deze heeft zich allengs het rijk ontwikkeld, waarover thans de Hollandsche driekleur waait en waar — voor het overgroote deel althans — in naam van onze Koningin wordt bestuurd en recht gesproken.

Alles volkomen waar — maar dit neemt niet weg, dat de staat van zaken zooals hij thans is, bij onzen beslisten wil verder te gaan in de vervulling van onze taak, met handhaving van gezag en invloed, door ons behoort te worden aanvaard. Wij kunnen niet meer terug. Juist omdat onze verhouding tot Indië zich geleidelijk, historisch heeft ontwikkeld, bevat zij de voorwaarden tot bestendiging en tot verdere, geleidelijke ontwikkeling. En aan het kleine Europeesche Rijk, dat zich bij de uitbreiding van zijn macht over deze overzeesche gewesten ook steeds meer bewust werd van het grootsche en tevens verantwoordelijke van deze taak, komt het rechtens toe met de hem toegevallen belangen rekening te houden, zooals het eens de hem toegevallen schatten in de algemeene kas deed vloeien. Intusschen, hoeveel nog aan de toepassing ontbreke, onze wil om een zegen te zijn voor de uit zoo verscheiden en heterogene bestanddeelen opgebouwde bevolking van onzen Oost is er. Menschelijk als ons werk blijft, bemoeilijkt als het wordt, waar wij ook met ons nationaal belang en dat der eigen

Sluiten