Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landgenooten hebben rekening te houden — kan geen onpartijdig beoordeelaar ons langer verwijten, dat onze daden door hebzucht en willekeur worden beheerscht en ons standpunt tegenover de onontwikkelde massa der bevolking aan hooghartigheid en onverschilligheid lijdt. Volkomen zuiver zijn de stroomingen van ethischen en reformatorischen aard zeker niet altijd geweest. Waar het ambtelijk element in Indië nog altijd de boventoon voert, ja zoo goed als uitsluitend den gang der publieke zaak beheerscht, deed zich uitteraard menige poging tot opheffing van den inlander als ingegeven door promotiejacht kennen. Nog altijd weet een invloedrijke kliek in de residentie zich te doen gelden, als het er om gaat een publiek belang aan dat der eigen baten ondergeschikt te maken. Maar deze dingen, hoe betreurenswaardig ook, vinden hier als overal elders hunne verklaring in de gebrekkigheid van het menschelijk materiaal. Zij worden meer en meer gecompenseerd, zoo niet geneutraliseerd door den toenemenden invloed van een particulier element in Indië zelve, dat zich gaandeweg bewust wordt van zijne aanspraken en verplichtingen en weldra luide zal uitroepen: „de staat, de res publica, dat zijn wij!"

Want daar moet het heen in Indië! Willen wij de thans vóór allen klaar geworden taak naar behooren vervullen, dan zal het tot dusver noodzakelijkerwijze ingenomen standpunt van overheersching, van decre-

Sluiten