Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo kwaad als het ging moest zien af te maken!

Zoo kreeg men een gemeenteraad in naam, het geraamte van zulk een instelling, zonder haren inhoud. Hoe kon men verwachten, dat zich door deze mislukte en opzettelijk verminkte spreekbuis de stem der publieke overtuiging ooit helder en duidelijk zou doen hooren! Op enkele groote plaatsen, waar de bijzondere persoonlijkheid van eenige leden zelfs aan deze zonderlinge bijeenkomsten zonder gezag eenige kleur wist te geven en waar ook uitteraard gewichtiger plaatselijke belangen aan de orde werden gesteld — werd de schijn wellicht beter gered. Maar schijn was het. Schijn van volkswil, van vertegenwoordiging, van bevoegdheid. En op dezen schijn zal men het gebouw niet kunnen vestigen, dat de Indische samenleving verlangt en dat de Regeering haar ten slotte zal moeten bouwen!

* *

*

Intusschen wijst het ter hand nemen van het vraagstuk der decentralisatie om zoodoende het publiek tot medewerking aan de taak der overheid — behartiging van het algemeen belang — te brengen en daarmede de verantwoordelijkheid der Regeering, feitelijk en moreel, te verdeelen over een ruimer gebied dan dat der ambtelijke autoriteit — op het bewustzijn der Regeering, dat de eischen van heden en van morgen niet langer kunnen worden bevredigd bij een autocratisch, uitsluitend ambtelijk stelsel van beheer. Dat is verblijdend. Dat inzicht is ook noodzakelijk. Men is in Indië niet langer tevreden met de rol

Sluiten