Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van belastingbetalend toekijker bij het bevorderen der openbare zaak. De Regeering is wakker geworden, maar hare onderdanen wrijven zich eveneens de oogen uit en naarmate het in deze massa helderder dan de dag wordt, dat het autocratisch gezag op een fictie berust, die alleen zóólang van kracht blijft als zij, de massa, het wil — stijgt het gevaar voor eene andere oplossing dan eene geleidelijke en vredelievende. Tenzij men tijdig de bakens verzet, naar het oud recept onzer vaderen. Tot dusver waren het uitsluitend Europeanen en dan nog meest diegene onder hen, die tot de „trekkers" behoorden, wier belang bij een aandeel in de regeering des lands vaag en voor een deel illusoir mocht heeten — gaandeweg is er in Indië „een blijvend gedeelte" ontstaan, dat een beslister eisch stelt, waar zijn belang zooveel sterker wordt gevoeld. In het derde stratum, dat der ontwikkelde Chineezen en inlanders dringt het nieuwe licht echter eveneens door. Waar de bij uitstek conservatieve Chineesche Regeering reeds anderhalf jaar geleden tot de maatregel werd bewogen, het instellen eener Volksvertegenwoordiging in uitzicht te stellen, om het gevaar voor een omverwerping der dynastie te bezweren — is het niet te verwonderen, dat men van het verlichte Nederland een politiek verwacht, die aan bescheiden eischen voldoet. Hoezeer, voornamelijk door welgestelde en ontwikkelde Chineezen op de inwilliging hiervan wordt aangedrongen, kan voor niemand een geheim zijn, die, zij het van uit de verte, den gang van zaken in Indië gadeslaat.

Sluiten