Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hun geval krijgen zekere grieven ten opzichte van den rechtstoestand, waarin zij in Indië verkeeren, een bijzonder pijnlijk karakter, eenerzijds omdat in Indië aan Japanners — in welke natie de Chineezen geenszins hunne meerderen zien — sinds lang voorrechten zijn toegekend, die men aan Chineezen onthoudt, en in de tweede plaats omdat China zelve tot zulk een politiek leven is ontwaakt en de concessies door de Regeering van dat Rijk gedaan, over een afstand bekeken, wel in staat zijn, de Chineezen in Indië te doen gelooven, dat men in het eigen vaderland beter-af zou zijn. Dat de overheid ginds meer voor rede vatbaar blijkt te zijn dan hier.

Deze omstandigheden maken de verhouding van ons Gouvernement tot zijne Chineesche onderdanen bijzonder lastig.

Zoo is er in den laatsten tijd in den op zichzelf lang niet altijd geruststellenden staat van zaken in onzen Oost een nieuw element op den voorgrond getreden. In het brouwsel in den kolonialen heksenketel borrelt een mengsel op, dat een geheel anderen smaak aan het geheel geeft en — zóó hevig doet het zich gelden! — soms gevaar loopt, de pot te doen overkoken. Onder alle koloniale vraagstukken, die in de laatste decennia zoovele hoofden warm maakten, deed er zich zelden een zóó onverwacht voor als dit: welke gedragslijn tegenover de Chineesche ingezetenen onzer kolonie voortaan te volgen. Want allen, met koloniale aangelegenheden bekend, zullen moeten toegeven, dat de huidige toestand ten hunnen aanzien niet mag worden bestendigd.

Sluiten