Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in China geene aanraking onderhoudt met het volk, waarop het van uit de hoogte neerziet — wat de hier geschetste gebeurtenis volkomen verklaart — geldt het hier niet zoozeer de vraag, of er tusschen de eigenlijke Chineezen en de Chineesche ingezetenen van N. I. een volkomen aaneensluiting mogelijk is. Daarvoor zijn wij trouwens geen oogenblik bang, gegeven de in China in minachting zijnde klasse der Chineesche maatschappij, waaruit de Chineezen op Java meerendeels zijn voortgekomen (men vindt hetzelfde verschijnsel trouwens by Europeeschc mogendheden en hunne „Colonials"!). Maar het komt er in verband met ons onderwerp op aan, in hoeverre de in N. I. gevestigde Chinees wordt aangemoedigd in zijne neiging, zich van ons af te keeren en over ons heen te zien, als hij er op zoo sprekende wijze aan wordt herinnerd, dat er een reuzenrijk op niet zeer grooten afstand ligt, dat hij zijn vaderland kan noemen en waarin hij voor de grieven (ook de vermeende), die hij jegens Indië koestert, een (vermeende) toevlucht vindt.

Teekenachtig is de schitterende ontvangst door dezen Chineeschen manderijn van de 2e klasse op de voornaamste plaatsen van Java en ook van den kant van den Soesoehoenan ondervonden, Aan alle Tiong Hwa scholen, — thans in alle centra van Chineesch verkeer op Java door de Chineezen zelve opgericht — schonk de Commissaris f500.— uit zijn particuliere kas. Een voorbeeld, dat ongetwijfeld tot navolging opwekt, al mogen wij ons overtuigd houden, dat ook zonder dit illuster voorbeeld de Chineesche samenleving voor

2

Sluiten