Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenschappen eigen te maken, in te zien. Het verdacht karakter hiervan — in hunne oogen — was echter niet alleen in 't spel. De geletterden begrepen terecht, dat het met hunne voorrechten gedaan zou zijn, als men het lager volk, de massa, onderwees, is het wonder, dat de Chineezen in Ned.-Indië, nu deze leiders der natie in China hebben afgedaan, tusschen hunne houding en die van het NederlandschIndisch Gouvernement, waarin zij toch moeilijk anders dan een groep van hun vreemde en zeer feilbare menschen kunnen zien — geen godheid, zooals men in China, in theorie althans, deed — eene merkwaardige overeenstemming zien? Dat zij het Gouvernement verdenken, hun onderwijs te onthouden, om bijbedoelingen ? Dat zij gelooven, dat men in Indië bang is voor een intellectueele verheffing van het Chineesch element, tot dusver, op eenige weinige uitzonderingen na, zoo gemakkelijk te hanteeren? In trouwe — er zijn merkwaardige trekken van overeenstemming tusschen de houding van het Chineesche Gouvernement ten Westen van de Chineesche zee en die van ons Ned.-Indisch régime, ten Zuiden van die watermassa ! \ an ons, — weieens de Chineezen van Europa genoemd tegenover Chineesche onderdanen! Het is heel lang goed gegaan (in China zelf nog langer)! Maar de bom is nu gebarsten. De massa ontwaakt in China en de Chineezen in onzen Oost, meerendeels uit die massa voortgekomen, verstaan de dreigende houding der millioenen miskenden in China maar al te goed! De democratische strooming, die zich in Ned.-lndië op het huidig tijdstip onder alle

Sluiten