Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„aarde en weten thans dat er tusschen allen onderging een wederkeerige beïnvloeding bestaat; dit „brengt er ons toe, onzen eigen toestand na te gaan, „die ons moeilijk en vol gevaren voorkomt, tenzij „wij ons door wijze en ervaren lieden doen bijstaan „in het bestier van het Rijk. Wij hebben met dit „doel door een bijzondere Missie van hooge ambtenaren aan verschillende streken der wereld bezoeken „doen brengen, om er de verschillende regeerings„vormen te bestudeeren. Onze Hooge Commissarissen „Hertog Tsai Tseh en zijne collega's zijn thans terug „van hun tocht en in al hunne verslagen, aan ons ge„daan zijn zij eenstemmig in hunne verklaring, dat de „voornaamste reden voor den achterlijken toestand „van het Rijk moet worden gezocht in het gebrek „aan vertrouwen tusschen hoog en laag, de Troon „en zijne raadslieden eenerzijds en het volk anderzijds. De ambtenaren schieten inderdaad tekort in „de behartiging der volksbelangen, terwijl het volk „nog onwetend is ten aanzien van de verdediging „van het land. Vreemde Mogendheden nemen in „welvaart en macht toe door aan hunne volkeren „eene vertegenwoordiging te geven en door algemeen „stemrecht in te voeren. Zoo worden de krijgslieden „en de burgerij door één gemeenschappelijk belang „verbonden en wat op deze van invloed is, is het „op gene ook. De vreemde volken kiezen hunne „regeerders zelf. Het gezag van allen is duidelijk „omschreven; de wijzen, waarop de staatsinkomsten „worden verkregen zijn aan vaste regels gebonden. „Alles is aan controle onderworpen en is op het

Sluiten