Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen over het geheele Rijk werkzaam te stellen.

Naar aanleiding van deze voorstellen, die inderdaad met bekwamen spoed werden ingediend, verklaarde de Regeering den 6en Nov. 1906 in een ander decreet het volgende :

„Wij hebben het verslag van Hertog Tsai Tseh „en de Ministers van de Keizerlijke Commissie, „houdende voorstellen tot hervorming van het ambtelijk stelsel gelezen en wij hebben dientengevolge „het hier aangehechte Besluit genomen, waarbij „hunne voorstellen door ons zijn aanvaard. Op last „van de Keizerin-Weduwe zal de Keizerlijke Commissie thans hare werkzaamheden voortzetten met „betrekking tot de hervorming van gemeld stelsel „en ons hare bevindingen mededeelen. Wij zijn „overtuigd, dat de tegenwoordige ongunstige staat „van zaken in ons Rijk moet worden geweten aan „het feit, dat op de betrekkingen tusschen ambtenaren en het volk nimmer ernstig genoeg is gelet.') „De magistraten der Departementen en die der „districten komen geregeld met de bevolking in „aanraking, men zou dus mogen verwachten, dat „zij op de hoogte waren van de behoeften van „deze. In stede hiervan zijn ambtenaren en bevolking van elkaar gescheiden door vormen en cere„moniëel. *) Tot groote schade van alles. Deze „ambtenaren bekommeren zich niet om het welzijn „of de bezwaren van hen, over wie zij zijn gesteld „en zij zijn vaak zóó onverschillig en plichtver-

*) Wij cursiveeren.

Sluiten