Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zy deze co-educatie evenmin begeeren, terwijl zij evenmin toelating op een Europeesche school voor hunne kinderen bij de gratie verlangen. Dat zij Chineesche scholen verlangen, met voldoend Europeesch onderwijzerspersoneel om hen van moderne talen en wetenschappen op de hoogte te brengen. Scholen die wel het geestelijk vermogen vermeerderen, maar de ziel onveranderd laten. Men heeft hier dus eene merkwaardige tegenhanger van het netelig vraagstuk der confessioneele scholen!

•w T

*

Een tweede ernstige grief onzer chineesche medeburgers, waaraan in hunne vereenigingen en dagbladen en in de gesprekken der meer-ontwikkelden herhaaldelijk en luide wordt uiting gegeven, is de omstandigheid, dat zij, indien zij met de strafwet in aanraking komen, ook zelfs om een vergrijp, dat alleen als overtreding kan worden gestraft, op den zelfden voet als inlanders worden behandeld.

Voor Nederlandsche lezers moeten wij hier in eene korte uiteenzetting vervallen, om hen omtrent de beteekenis van dit bezwaar voldoende op de hoogte te stellen.

De gewone inlander, die zich in Nederlandsch-Indië aan eenige schending der strafwet schuldig maakt en tegen wien dientengevolge van politiewege eene vervolging wordt begonnen, ziet zich vóór den magistraat, als regel het hoofd van plaatselijk bestuur, als regel een assistent-resident, gebracht, die een voorloopig, meestal vluchtig onderzoek houdt, dat hem, in verband

Sluiten