Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit opzicht eer aan den Oosterschen dan aan den Westerschen kant en stellen, getuige de rechtspraak in China — geene speciale eischen aan het rechtersambt!

Het is zeker waar, dat de macht der gewoonte in China een groote rol speelt en men dientengevolge in dat land sinds eeuwen heeft genoegen genomen met een rechtspraak, waarbij die van onzen politierol een een ideaal-toestand zou mogen heeten. Maar hier tegenover staat, allereerst, dat men in China sinds lang overtuigd is, dat hervorming van de rechtspraak gebiedend noodzakelijk is, waarom men dan ook reeds in die richting verbeteringen heeft aangebracht, maar bovenal, dat de Chineezen de rechtspraak door den magistraat niet met die in hun eigen land vergelijken, maar met eene, die vrij wat dichter bij is — n. 1. die over Europeanen, in lndië zelf!

Hier zijn in misdrijfzaken zoowel de vervolgende ambtenaren als de rechters juristen. De procedure bevat daarenboven sterker waarborgen tegen eene preventieve vrijheidsberooving, die niet door den ernst van het gepleegde feit en de omstandigheden, waarin zich de verdachte bevindt, noodzakelijk wordt gemaakt. Bij de strafrechtspleging voor inlanders — en Chineezen — daarentegen, hangt het, bij ernstige misdrijven, van den vervolgenden ambtenaar, den magistraat, een leek, zooals wij zagen, af, of hij den verdachte al of niet in voorloopige bewaring zal nemen. Dit beteekent in het eerste geval op zijn minst eene vrijheidsberooving tot op het tijdstip, dat de processtukken den Voorzitter van den Landraad hebben bereikt en deze zich voor het al- of niet- verder vervolgen

Sluiten