Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wien zij de beste plaats, het eerbiedigst eerbetoon, de volkomenste vrijheid van handelen heeft te reserveeren. Een sfeer omringt dien drager der waardigheid, die vaak meer ontzag inboezemt dan zijn gezag gaat. Allen in dezen kring richten zich naar de algemeene houding — zelfs Europeanen ontsnappen niet aan de macht der collectieve huldiging. Want wie zich onttrekt en apart houdt, valt op en loopt niet alleen gevaar, het voorwerp der algemeene aandacht te vertoornen, maar hij wekt ook het misnoegen der anderen, die van hem vergen, dat hij doet als zij. Het gaat hier dus niet meer om een bloote vorm — deze rechter voor deze categorie van ingezetenen, gene voor gene — maar, afgezien van het verschil in rechtszekerheid tusschen den leek — magistraat en den specialen rechterlijken ambtenaar met betrekking tot de rechtspraak zelve — brengt deze verdeeling groepen tot stand, die door scherpe kloven gescheiden zijn, kloven die ook in de maatschappelijke verhoudingen op gelijke diepte blijven en zich hier meer dan ergens anders doen gevoelen. Ook niethooghartige Chineezen moeten dit „klaar-staan" voor den bestuursambtenaar, die hun vrijheid van beweging belemmert, alleen al doordien hij elk oogenblik bevoegd is, zulks te doen — pijnlijk gevoelen. Alleen een valsche opvatting der menschelijke en ambtelijke waardigheid kan ons voorpraten, dat deze mystieke corona om 't hoofd van den vertegenwoordiger van het gezag noodig is. Wij gelooven integendeel, dat de prijs voor dit specimen, dat elders verdwenen is, zonder dat de wereld ineenstortte, te hoog is, als dit beteekent, dat een voorname categorie van ingezetenen

Sluiten