Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passenstelsel op zich te zien toegepast. De gevorderde pas, die den ambtenaar in staat stelt, van de aanrakingen tusschen inlander en Chinees een algemeen overzicht te erlangen, belemmert den laatste niet alleen in zijne vrijheid van beweging, voor een handelsman als hij een levensquaestie, maar heeft bovenal evenals wij dit bij de bespreking van het vorig bezwaar opmerkten — de strekking, hem de ondergeschikte, (in Indischen zin) van dien ambtenaar te maken. Vooral den Chinees, die in eigen kring als zulk een autoriteit geldt en deze ook behoort te handhaven, moet het zwaar vallen, niet alleen zichzelven, maar ook zijne vrouwen en familieleden, aan eene contróle te onderwerpen, die voor hem al het pijnlijke heeft van inmenging in privé-

zaken. Dat deze maatregel Europeanen en Japanners in

N.-I. gevestigd, niet treft, kan het pijnlijke dezer vrijheidsbeperking slechts vermeerderen. Zij heeft daarbij eene moreele werking ver buiten de grenzen eener alledaagsche formaliteit. Zij brengt den Chinees eens te meer onder het persoonlijk gezag van den ambtenaar. Dit vooral stuit hem, in deze dagen van democratische stroomingen, ook in Indië, tegen de borst. Waar de Regeering, naar het voorbeeld van Europeesche landen, onder den drang der zich steeds wijzigende tijdsomstandigheden vele afscheidingen en grensteekens heeft moeten neerhalen of verplaatsen en voor het plaatselijke van vele voorschriften algemeene regelen schiep gaf zij ongetwijfeld den Chinees aanleiding tot de verwachting, dat de Regeering dit hatelijke stelsel zou laten varen. Het liet zich nog eenigszins vereenigen met zaken als kultuurstelsels, differentieele rechten,

Sluiten