Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer passen-kwelling aandringen! En ... hiermee

niet al te lang wachten! De tijd dringt! *)

* *

*

De niet uitgesproken, maar niet minder gegronde grieven der Chineezen zijn van geheel anderen aard. Deze keeren zich echter niet tegen het Gouvernement. Zij richten zich tegen de Europeesche samenleving in N.-I. De ontwaking van het zelfbewustzijn bij den Chinees moest hem onwillekeurig in opstand brengen tegen eene sociale classificatie, die hem, hoe ontwikkeld en aanzienlijk hem zijne rasgenooten mochten achten, als een minderwaardige, bij den Europeaan vergeleken, aanmerkt, tegen eene samenleving, die nog altijd hardnekkig blijft gelooven, dat haar een ernstig onrecht zou worden aangedaan, indien men den Chinees gelijke burgerrechten gaf als aan Europeanen. Eigenaardig — en toch een zeer gewoon verschijnsel bij de verspreiding van nieuwe denkbeelden — verkondigt de moderne Chinees, jongste adept der radicale leerstellingen, dezelfde man, die nog gisteren met de meest conservatieve zienswijzen was behept, ook de vurigste overtuiging. Onontwikkeld als hij in Westerschen zin

*) Het bovenstaande was reeds persklaar, toen ons uit Indië, van welingelichte zijde, het bericht bereikte, dat de Regeering gereedstond, voor Chineesche officieren dezen hatelijken slagboom te doen vallen. Wijkmeesters zouden echter binnen dezen bevoorrechten kring niet worden gerekend. En de zeer talrijke en machtige groep der gevestigde, gunstig te boek staande Chineezen blijft niet minder op toelating aandringen! Intusschen — de Regeering verdient hulde voor deze

erkenning „in beginsel", dat dit passenstelsel geleidelijk moet

verdwijnen!

Sluiten