Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in onze koloniën aan de orde, uitspraken. Ook de Nederlandsch-Indische handel heeft zich voor dit vraagstuk reeds sedert lang ernstig geïnteresseerd. Zoo benoemde de Soerabaaische Handelsvereeniging een tiental jaren geleden eene uit vier leden bestaande commissie, van welke een hunner, de heer F. de Hartogh, zijne meening onlangs in het openbaar (Amst. Handelsblad van 27 Nov. 1907) heeft ontvouwd, die ons, destijds reeds met het onderwerp van dit boek ernstig bezig, overtuigde, dat wij geenszins alleen stonden èn in de gunstige beoordeeling van den Chinees in het algemeen, èn in onze veroordeeling van de gewraakte belemmeringen, hem in onzen Oost in den weg gelegd.

Om het belangrijke van den inhoud volge hier bedoeld stuk „De Chineezen in Ned.-Indië" in zijn geheel.

„In de Indische dagbladen kon men kort geleden het bericht lezen, dat het s.s. „Merapi" te Samarang 15 Singkeh's (in China zelf geboren Chineezen) had aangebracht, die, aangezien ze van een Japanschen pas waren voorzien en dus als Japanner hun intrede in Ned.-Indië deden, als met Europeanen gelijkgestelden moesten worden behandeld, terwijl mij na opmaking van het concept voor dit artikel, in „De Locomotief' van 21 Oct. j.I. een stuk onder de oogen kwam van een Java-Chinees, die hetzelfde onderwerp bespreekt, echter in een geest, die mij daarom minder bevalt, wijl hij zich uit m. i. misplaatsten broodnijd meer ergert aan de voorrechten, die zijn verjapanschte rasgenooten op Java genieten, dan aan te dringen op het eveneens toekennen daarvan aan menschen van zijn eigen soort.

Sluiten