Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmondige, ja in sommige opzichten, zelfs als eenigszins gevaarlijke menschen worden beschouwd en behandeld.

Intusschen zij het verre van mij om allen over één kam te willen scheren of de stelling te verkondigen, dat ze allen brave Hendrikken zijn, maar wèl acht ik het, ook op grond van het oordeel van verschillende daartoe bevoegden, volstrekt niet gewaagd te beweren, dat de Chineezen niet alleen op moreel gebied den toets van vergelijking met de Japanners glansrijk kunnen doorstaan, doch dezen in meer dan een eigenschap zelfs verre overtreffen.

Het ligt dus niet in mijn bedoeling een lans te breken voor het fatsoen van alle Chineezen en andere vreemde Oosterlingen, zonder uitzondering, in onze Oost, maar evenmin zou ik zulks ten gunste van alle Europeanen of met dezen gelijkgestelden kunnen of mogen doen, en durf ik er gerust voor uitkomen, dat ik diegenen onder hen, welke zich gedurende hun aanwezigheid aldaar, onverschillig of zij er al dan niet geboren zijn, als nette, vreedzame, ijverige, der wet getrouwe, tevens menschlievende en vaak belangeloos hulpverstrekkende menschen deden kennen, een warm hart toedraag, vooral wijl ik tijdens mijn langdurig verblijf op Java persoonlijk verscheidenen hunner om hun goede karaktertrekken heb leeren achten en waardeeren.

Mocht echter, ten einde het kaf van het koren te scheiden, het gouvernement niet geneigd zijn dadelijk den koninklijken weg te bewandelen, door, met opzijzetting van oude traditiën en 't geenszins

Sluiten