Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hadden de Chineezen de evenbedoelde oude gewoonte geregeld gevolgd, zij zouden thans opnieuw „mannen" of „zonen van Thsing" heeten, daar de thans regeerende familie dien ouden naam, die „zuiver"

beteekent, heeft aangenomen.

* *

*

Wat is ons van den oorsprong van het Chineesche volk bekend? Die vraag, van welker beantwoording wij op menig onderdeel van ons onderwerp licht zouden mogen verwachten, vindt geene volkomen bevredigende oplossing. Hebben wij hier te doen met een oer-volk, dat sedert vóórhistorische tijden het gebied der reuzenstroomen, de Hoangho en de Yangtze-Kiang heeft bevolkt? Of moeten wij gelooven dat zij, die zich hier nederzetten, van elders kwamen en van een nog ouder, thans geheel opgelost volk afstamden? Voor deze laatste opvatting bestaat de meeste grond. Aan het eerwaardige Chineesche historieboek Chou King meenen sinologen te moeten ontleenen, dat het Chineesche rijk in de eerste tijden, van welke overleveringen tot ons gekomen zijn, eene uitbreiding in Oostelijke richting onderging en zich hierheen uit het Westen verplaatste. Alsof zij, uit Centraal-Azië gekomen, de kust zochten, die later de Oostelijke grens zou uitmaken. Deze meening wordt o. a. door den bekenden Franschen Sinoloog Biot en door den niet minder bekenden Duitschen geleerde von Richthoven voorgestaan. Maar men vergete niet, dat men hier met overlevering te doen heeft, die op

Sluiten