Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruiken en wordt door een gewijden maaltijd besloten, aan welker deelneming, nadat de godheid geacht wordt, de spijzen te hebben gezegend, een mystieke beteekenis wordt gehecht. Bij de Hebreen als bij de Chineezen vindt men hierbij nog overeenstemming in de verdeeling van groote en kleine offerdieren, naar gelang van de gewichtigheid der plechtigheid en in het offeren van de eerste vrachten van den oogst. De hoofdtrekken van het Joodsche ceremonieel leven nog in dat der Katholieken voort. De priesters van het Oude Israël bekleedden daarbij eene functie, die opvallend gelijkt op die der oude Chineesche vorsten in hunne kerkelijke waardigheid. Als deze traden zij door het opdragen van het offer in gemeenschap met de godheid en vormden de tusschenpersoon tusschen deze en het volk. Zelfs de kostuums, bij deze gelegenheid door hen gedragen, vertoonen eene opvallende overeenstemming met die in China gebruikelijk.

Bestaan alzoo op 't gebied der godsdiensten merkwaardige punten van overeenkomst — de instellingen van het dagelijksch leven, in de eerste plaats de inrichting der woningen, wijzen nog sterker gelijkenis aan. De Chineesche huizen en die der Grieken en Romeinen vertoonen een grooter gelijkvormigheid dan die welke men b.v. zou zoeken bij Hollandsche en Noorsche woningen van onzen tijd. Het „atrium" der Romeinen, het „megaron" der Grieken zijn volkomen gelijk aan de „tang" in een Chineesch huis, zoo wat vorm, omgeving en bestemming betreft. Ja, het Chineesche paleis van onze dagen vertoont in

Sluiten